Passie + Initiatief

Bureaucultuur

H+N+S moedigt medewerkers aan zich actief in te zetten voor een werkcultuur die wordt gekenmerkt door een hoge mate van zelfredzaamheid en eigen initiatief. Je zit bij H+N+S als medewerker in hoge mate zelf aan ‘de knoppen’. Je organiseert zelf mede je eigen ontwikkeling en professionele groei.

Natuurlijk wordt H+N+S geleid door een directie die uiteindelijk beslissingen neemt vanuit haar rol als eindverantwoordelijke. Maar het leiden van het bedrijf is onmogelijk zonder transparantie en heldere communicatie tussen alle betrokkenen. Dit is uitdrukkelijk bedoeld als tweerichtingsverkeer en beperkt zich niet tot de jaarlijkse formele gesprekken, waarin niet alleen het functioneren van de betreffende medewerker wordt beoordeeld, maar ook het functioneren van de rest van de organisatie en waarin tevens wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van de medewerker in relatie tot zijn/haar competentie en ambities  en – daaruit voortvloeiend – een eventuele opleidingsbehoefte.

R&D

Dat betekent heel concreet iets voor het dagelijkse werkproces. Zo wordt van iedereen verwacht dat hij/zij zelf ook input geeft voor de eigen planning, via de projectleider. En elke medewerker kan ontwerp- / feedback-sessies voor de eigen projecten initiëren. 

Naast opleidingen kan ook een aanvraag gedaan worden voor een investeringsproject. Iedere medewerker wordt uitgedaagd om te onderzoeken waar de eigen fascinatie zit voor een bepaald onderwerp/onderzoeksthema en in het verlengde daarvan een voorstel te doen voor een investeringsproject/R&D.