Arjen Spijkerman

Projectleider, stedenbouwkundige

Arjen heeft ervaring opgedaan in een breed scala aan projecten. Het accent van zijn werkzaamheden ligt op strategische projecten op verschillende schaalniveaus en met verschillende consortia en stakeholders. Naast ontwerpwerk doet Arjen graag onderzoek en voert binnen projecten de praktische projectleiding. Arjen werkt in wisselende teams en vindt het belangrijk om in een proces van co-creatie met de betrokken partijen tot een gedragen ontwerp te komen. 

Opleiding en ervaring

Het werken aan de verduurzaming van onze leefomgeving vanuit ruimtelijk ontwerp met een flinke dosis enthousiasme is wat Arjen kenmerkt. Hij behaalde zijn Master Urbanism aan de Technische Universiteit Delft en zijn Bachelor Tuin- en Landschapsinrichting aan de IAHL Larenstein in Velp. 

De afgelopen jaren heeft Arjen gewerkt vanuit Wageningen Environmental Research aan verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptie- en mitigatie. Zo was hij nauw betrokken bij de oprichting van het nieuwe Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions wat zich richt op metropolitane uitdagingen in de Metropool Regio Amsterdam. Hij was daar onder andere programmaleider strategische programma’s Metropolitan Food System, wat zich richt op de verduurzaming van het voedselsysteem. 

Sinds september 2018 werkt Arjen als stedenbouwkundige en landschapsontwerper bij H+N+S Landschapsarchitecten waarbij het accent van de werkzaamheden ligt op energietransitie. Zo is hij projectleider in het doen van studies naar de ruimtelijke impact van de ambitie van de gemeente Enschede om in 2030 energieneutraal te worden. Een soortgelijke opgave waarvan Spijkerman projectleider is in de Gemeente Groningen welke CO2 neutraal wil zijn in 2035. Beide gemeentes zetten hierbij in op een regionale aanpak, met zogenaamde Regionale Energie- en Klimaat Strategieën (REKS). 

 

Arjen's AANDACHTSVELDEN

duurzaamheid en ruimte

Het werken aan de majeure opgaven zoals energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptie- en mitigatie vanuit ruimtelijk ontwerp en hoe deze samenkomen tot gedragen integrale oplossingsrichtingen is wat Arjen echt fascineert. Hij is een ruimtelijk denker, een verbinder, analist en conceptualist. Voorbeelden zijn het voor diverse gemeentes ruimtelijk verkennen van energie ambities, het onderzoek naar meerlaagseveiligheid van het dijktracé van de Eemsdelta vanuit een zowel economisch als ecologisch perspectief in multi stakeholder proces. Maar ook MaMaSe en INNO-Giyani waarin op regionaal niveau ruimtelijk onderzoek wordt gedaan naar duurzame economische groei en instandhouding van de ecosystemen door middel van groene business modellen.

 

Projecten & programma’s

klimaat adaptatie

 • Projectleider verkenning brede dijk concepten voor het dijktrace Eemshaven- Delfzijl met verkenning voor ecologische en economische meekoppelkansen voor de regio Eemsdelta
 • Ontwerper en onderzoeker voor de verbetering van de waterveiligheid van het stroomgebied van de Mara, ter ondersteuning van structurele armoedebestrijding, duurzame economische groei en instandhouding van de ecosystemen van het stroombekken door agroforestry concepten
 • Ontwerper en onderzoeker bij het project Adaptatiestrategieën voor de stedelijke transformatie van Mission Creek San Francisco (Delta Alliance) 
 • Meerlaagsveiligheid in het Waddengebied : mogelijke maatregelen in ruimtelijke inrichting en rampenbestrijding met het oog op klimaatverandering
 • Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de Klimaatcorridor Veenweide - een quickscan klimaatadaptatie

energy transitie en circulariteit

 • Project leider Circular Productive Cities, valorisatie van organisch afval om de bodemkwaliteit in de Flevopolder te verbeteren (multi-actorbenadering)
 • Projectmedewerker Eau4Food, die handleidingen samenstelt voor boeren om de voedselproductie in geïrrigeerde landbouwsystemen in droge gebieden in Afrika te verhogen
 • Strategische coördinatie INNO-Giyani-project, het stimuleren van kansen van de agribusiness in een publiek-private samenwerking om lokale marktkansen te creëren en te herinvesteren in capaciteitsopbouw
 • Projectmedewerker uitdaging Wageningen Greenhouse, onderzoek naar innovatieve voedselproductieconcepten voor stedelijke gebieden
 • Projectcommunicatie HERSTELLEN, meten van ecologische, sociale en economische impact van valorisatie van organisch afval
 • AMS Human Cities Coalition collaboration, Piloting energy production innovations als onderdeel van een concept voor inclusieve groeistrategie door participatie van belanghebbenden in sloppenwijken van Manilla (2017)
 • Met vlas naar een biogebaseerde economie: omgeving Enschede, verkenning voor verwaarding van vlasgewassen