passend + samen

Gepke Heun

projectleider, stedenbouwkundige

Vanuit de ambitie een bijdrage te willen leveren aan de ruimtelijke ordening van Nederland studeerde Gepke Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Daar haalde zij haar Bachelor Architectuur en Master Stedenbouw. In maart 2008 studeerde zij af met een project over nieuwe dorpen in het landelijk gebied van de Randstad. Ook behaalde zij de ‘Belvedère aantekening’ over de omgang met cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Tijdens en na haar studie werkte Gepke als parttime ontwerper bij Bureau Alle Hosper.

Sinds september 2008 werkt Gepke als stedenbouwkundige en landschapsontwerper bij H+N+S Landschapsarchitecten. Gepke heeft bij H+N+S ervaring opgedaan in een breed scala aan projecten. Gepke werkt in wisselende teams en vindt het belangrijk om in een proces van co-creatie met de betrokken partijen tot een gedragen ontwerp te komen. Naast ontwerpwerk doet Gepke graag onderzoek en voert binnen projecten de praktische projectleiding.

Gepke's aandachtsvelden

WATER EN ENERGIE:

Gepke werkt graag aan actuele, maatschappelijke thema’s en heeft een fascinatie voor de combinatie van techniek en ontwerp. Waterveiligheid en de energietransitie vormen vanuit deze achtergrond twee belangrijke werkvelden. Voorbeelden op het gebied van regionale waterplanning en ontwerp zijn het MIRT-onderzoek meerlaagsveiligheid Marken, de Handreiking ruimtelijke kwaliteit dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg, het Lange termijn perspectief IJssel-Vechtdelta en de Handreiking voor de dijkverbetering van de dijken in de noordelijke Maasvallei. Momenteel werkt Gepke aan de planrealisatie van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Daarvoor heeft zij twee nieuwe dijktypes ontwikkeld, die momenteel worden aangelegd.

Voorbeelden op het gebied van energietransitie zijn het beeldkwaliteitplan voor windener­gie in de Wieringermeer en de visie voor de inpassing van windenergie langs de E40 in België. Voor de gemeente Groningen heeft Gepke een beleidskader zonne-ener­gie opgesteld en voor de provincie Zuid-Holland de handreiking ruimtelijke kwaliteit zonne-energie.

OP DE GRENS VAN STAD EN LAND:

Vanuit haar stedenbouwkundige achtergrond werkt Gepke ook graag aan projecten op het grensvlak van stad en land. Zo maakte zij het landschapsplan voor Leeuwarden West en bijbehorende inrichtingsplannen voor de dorpen Ritsumasyl, Deinum en Marsum. Voor de Provincie Zuid-Holland heeft Gepke vijf gebiedsprofielen Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. Momenteel werkt zij aan de structuurvisie voor de Gemeente Reusel-de Mierden.

ONTWERPEND ONDERZOEK:

Naast ontwerpwerk doet Gepke graag onderzoek. Van het ontwikkelen van nieuwe planvormingsmethodes (Onderzoeksproject Integrated Planning and Design for Deltas) tot het in kaart brengen van landschappelijke woonvormen (Boek Landschappelijk Wonen) en het analyseren van de Rijksbufferzones (Jubileumboek Rijksbufferzones) tot kaartanalyses over waterveiligheid en klimaatbestendigheid voor het Deltaprogramma (Atlas Nieuwbouw en Herstructurering).

Gepke's partners

 • Fugro
 • Arcadis
 • Tauw
 • Overmorgen
 • Rom3D
 • TU Delft
 • HKV Lijn in Water
 • Fabrications
 • Zwarte Hond

Gepke's opdrachtgevers

 • Provincie Zuid-Holland
 • Waterschap Rivierenland
 • Gemeente Menameradiel
 • DuraVermeer/Ploegam
 • Waterschap Limburg
 • RWS

Projecten

Project

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

 • Water & Ruimte
Project

Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Dijkversterking Stad Tiel

 • Erfgoed
 • Infrastructuur
 • Water & Ruimte
Project

dijkenvisie Zuid-Holland

 • Water & Ruimte
Project

Masterplan Hansbeke

 • Erfgoed
 • Landscaping
 • Infrastructuur
Project

Visie Teuge

 • Duurzame Stad & Regio
Project

Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Maasdijken

 • Erfgoed
 • Water & Ruimte
Project

dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg

 • Water & Ruimte
Project

Windenergie Wieringermeer

 • Energie & Ruimte
Project

IPDD

 • Duurzame Stad & Regio
 • Water & Ruimte
Project

Water­veiligheid Marken

 • Water & Ruimte
Project

Landschappelijk Wonen

 • Landscaping
 • Duurzame Stad & Regio
Project

Gebieds­profielen Zuid-Holland

 • Duurzame Stad & Regio
Project

Inrichtingsplan Deinum

 • Landscaping
Project

Rijksweg 31 Leeuwarden West

 • Landscaping
 • Infrastructuur
Project

LTP IJssel-Vechtdelta

 • Duurzame Stad & Regio
 • Water & Ruimte
Project

Windenergie E40-zone

 • Infrastructuur
 • Duurzame Stad & Regio
 • Energie & Ruimte

In de media

Nieuws

Een gebied van mens en natuur: Nieuw Land

Door Gepke Heun 11 oktober 2018