passend + samen

Gepke Heun

projectleider, stedenbouwkundige

Vanuit de ambitie een bijdrage te willen leveren aan de ruimtelijke ordening van Nederland studeerde Gepke Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Daar haalde zij haar Bachelor Architectuur en Master Stedenbouw. In maart 2008 studeerde zij af met een project over nieuwe dorpen in het landelijk gebied van de Randstad. Ook behaalde zij de ‘Belvedère aantekening’ over de omgang met cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Tijdens en na haar studie werkte Gepke als parttime ontwerper bij Bureau Alle Hosper.

Sinds september 2008 werkt Gepke als stedenbouw-kundige en landschapsontwerper bij H+N+S Landschaps-architecten. Gepke heeft bij H+N+S ervaring opgedaan in een breed scala aan projecten. Het accent van haar werkzaamheden ligt op strategische projecten op de grote schaal. Naast ontwerpwerk doet Gepke graag onderzoek en voert binnen projecten de praktische projectleiding. Gepke werkt in wisselende teams en vindt het belangrijk om in een proces van co-creatie met de betrokken partijen tot een gedragen ontwerp te komen. 

Gepke's aandachtsvelden

WATER EN RUIMTE:

Gepke heeft een fascinatie voor de combinatie van techniek en ontwerp en werkt graag aan projecten op het gebied van regionale waterplanning en ontwerp. Voorbeelden zijn het MIRT onderzoek Meerlaagsveiligheid Marken, de Handreiking ruimtelijke kwaliteit dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg en het Lange Termijn Perspectief IJssel-Vechtdelta en de prijsvraaginzending voor ‘Wisselpolders’ langs de Westerschelde. Momenteel werkt Gepke aan een handreiking voor de dijkverbetering van de dijken in de noordelijke Maasvallei en aan de planrealisatie van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

OP DE GRENS VAN STAD EN LAND:

Vanuit haar stedebouwkundige achtergrond werkt Gepke ook graag aan projecten op het grensvlak van stad en land. Zo maakte zij het landschapsplan voor Leeuwarden West en bijbehorende inrichtingsplannen voor de dorpen Ritsumasyl, Deinum en Marsum. Voor de Provincie Zuid-Holland heeft Gepke vijf gebiedsprofielen Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. Momenteel werkt zij aan de structuurvisie voor de Gemeente Reusel-de Mierden.

ONTWERPEND ONDERZOEK:

Naast ontwerpwerk doet Gepke graag onderzoek. Van het ontwikkelen van nieuwe planvormingsmethodes (Onderzoeksproject Integrated Planning and Design for Deltas) tot het in kaart brengen van landschappelijke woonvormen (Boek Landschappelijk Wonen) en het analyseren van de Rijksbufferzones (Jubileumboek Rijksbufferzones) tot kaartanalyses over waterveiligheid en klimaatbestendigheid voor het Deltaprogramma (Atlas Nieuwbouw en Herstructurering).

Gepke's partners

 • Antea Group
 • Royal Haskoning DHV
 • TU Delft
 • HKV Lijn in Water
 • CSO Lievense
 • Arcadis
 • Fugro

Gepke's opdrachtgevers

 • Deltaprogramma
 • RWS
 • Provincie Zuid-Holland
 • Waterschap Rivierenland
 • Gemeente Menameradiel
 • DuraVermeer/Ploegam
 • Waterschap Limburg

Projecten

Project

Windenergie Wieringermeer

 • Energie & Ruimte
Project

IPDD

 • Duurzame Stad & Regio
 • Water & Ruimte
Project

Water­veiligheid Marken

 • Water & Ruimte
Project

Gebieds­profielen Zuid-Holland

 • Duurzame Stad & Regio
Project

Inrichtingsplan Deinum

 • Landscaping
Project

Rijksweg 31 Leeuwarden West

 • Landscaping
 • Infrastructuur
Project

LTP IJssel-Vechtdelta

 • Duurzame Stad & Regio
 • Water & Ruimte
Project

Windenergie E40-zone

 • Infrastructuur
 • Duurzame Stad & Regio
 • Energie & Ruimte

In de media

Nieuws

Een gebied van mens en natuur: Nieuw Land

Door Gepke Heun 11 oktober 2018