Marijne Beenhakker

landschapsarchitect

Marijne studeerde landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam van 2009 tot 2015. Daarvoor voltooide zij de Gerrit Rietveld Academie (kunstacademie). Marijne deed brede ervaring op bij verschillende werkgevers: Buro Lubbers, La4sale en Provincie Noord-Holland. Sinds 2015 is zij werkzaam als landschapsarchitect bij H+N+S.

Met de combinatie van landschapsarchitectuur en kunstacademie is Marijne in staat om met een poëtische blik naar het landschap kijken. Het beleefbaar maken van de lagen of verhalen in een landschap is een belangrijke motivatie. De animatie die zij voor haar afstuderen maakte over de ontstaansgeschiedenis van de Flevopolder is daarvan een product. Marijne is goed in het verbeelden van plannen met aantrekkelijke, overzichtelijke kaarten. Zij heeft een eigen handschrift ontwikkeld met een samenspel van digitale technieken handtekeningen. Landschapsecologie heeft haar bijzondere interesse: de natuur is een grote inspiratiebron en het bewustzijn van de natuur als systeem waar wij op ingrijpen vindt zij belangrijk.

Marijne's aandachtsvelden

Recreatie en natuur:

Het project Natuur en recreatiewinst voor De Hollandse Hout is een voorstel om de relatie tussen de Oostvaardersplassen en Hollandse Hout te versterken door binnen het bosgebied meer openheid, meer mantel- en zoomvegetaties en meer natte milieuomstandigheden te creëren door de aanleg van een slenk. Een slimme ontgrondingsstrategie vormt de financiële motor voor het natuurontwikkelingsproject. De ingreep voegt naast natuurwaarde ook belevingswaarde toe en maakt het bos interessant voor bezoekers tot aan de randstad.

Overzichtskaart Landgoed Soestdijk (incl. Baarnse Bos) met de beoogde indeling volgens het plan van het consortium Nationaal Ensemble Soestdijk

Bijzonder Erfgoed / Landscaping :

Projecten op het gebied van Bijzonder Erfgoed passen bij een poëtische kijk op het landschap. Tegelijkertijd zijn de kosten voor beheer van erfgoed tegenwoordig moeilijk op te brengen: dat maakt een pragmatische invalshoek belangrijk. Het project Hollands Buiten is een uitgebreide visie op de toekomst van landgoederen en buitens in provincie Zuid-Holland, zowel ruimtelijk als economisch ingestoken. Bij het kleinschaliger project Landgoed Horssen worden de revitalisering van een verwaarloosd landgoed en de realisatie van seniorenwoningen gecombineerd. De Tuinen van Hoogerlust is een ontwerp voor een volkstuincomplex op een zorglandgoed bij Muiden. Op het landgoed rondom de monumentale Vechthoeve worden diverse functies gecombineerd. Het ruimtelijk ontwerp verbindt de verschillende programma-onderdelen, opdat een interessant geheel ontstaat met regionale betekenis.

Landschapskwaliteitenkaart Hollands Buiten

Energie en ruimte :

Samen met Stichting Probos maakte Marijne deel uit van het H+N+S-team dat de workshops Biomassateelt als ontwerpopgave begeleidde. In augustus 2016 verscheen een publicatie van Probos. Marijne heeft ervoor gezorgd dat binnen het project naast aandacht voor de technische en financiële randvoorwaarden aspecten zoals beleving en toevoeging van natuurwaarden ruimschoots aan bod kwamen. Zij werkte de schetsen van de werksessies uit tot inzichtelijke en aantrekkelijke kaartbeelden. Later volgde een Masterclass Functioneel Landschap in samenwerking met ZLTO. Voor Gemeente Den Bosch werkte Marijne aan een verkennend onderzoek over de mogelijkheden voor de landschappelijke inpassing van nieuwe energiebronnen, waaronder zonne-energie en windmolens.

 

Inpassing grootschalige infrastructuur / landscaping :

Het Landschapsplan ViA15 is een grootschalig, complex project met verschillende partijen en belangen. De uitdaging was om een samenhangend geheel te bereiken dat alle partijen zo goed mogelijk bediend. Tenderontwerp ‘Sluis Eefde’ is een rijk plan waarbij de aanleg van een nieuwe sluis wordt aangegrepen om het sluiscomplex ruimtelijk en functioneel als een hoogwaardig geheel vorm te geven. Tenderontwerp Zeesluis Terneuzen laat zien hoe een nieuwe sluis een mooie toevoeging kan worden aan de publieke ruimte van Terneuzen: een aantrekkelijke schakel tussen stad en buitengebied.

Marijne's partners

 • Besix
 • Buiting advies
 • Fugro
 • Ginkel Groep
 • Heijmans
 • Quist Wintermans Architekten
 • RHDHV
 • Stichting Probos
 • Zwarts & Jansma Architecten

Marijne's opdrachtgevers

 • Fluor
 • Gemeente Hillegom, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout
 • Gemeente Muiden
 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Enschede
 • Provincie Zuid-Holland
 • Rijkswaterstaat
 • RHDHV
 • Staatsbosbeheer

Projecten

Project

Uitstraling Duin en Bollenstreek

 • Landscaping
 • Natuurontwikkeling
Project

Tender Zeesluis Terneuzen

 • Landscaping
 • Infrastructuur
Project

Hollands Buiten

 • Erfgoed
 • Landscaping
Project

Sluis Eefde

 • Landscaping
 • Infrastructuur
Project

Soestdijk

 • Erfgoed
 • Landscaping
Project

Tuinen van Hoogerlust

 • Erfgoed
 • Landscaping
Project

Biomassa als ontwerpopgave

 • Energie & Ruimte
 • Natuurontwikkeling
Project

Zand­winning Hollandse Hout

 • Natuurontwikkeling
Project

Landschaps­plan A15

 • Infrastructuur
Project

Zorg­landgoed Horssen

 • Erfgoed
 • Landscaping