Marijne Beenhakker

projectleider

De fascinatie voor het landschap was voor Marijne aanleiding om zich vanuit het kunstenaarschap te ontwikkelen tot landschapsarchitect. Sinds 2015 werkt ze bij H+N+S. Marijne haalde haar master Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam in 2015, na een bachelor aan de Gerrit Rietveld Academie. Tijdens haar opleiding deed Marijne ervaring op bij diverse werkgevers: Buro Lubbers, La4sale en Provincie Noord-Holland. Marijne kijkt met een poëtische blik naar het landschap. De animatie over de ontstaansgeschiedenis van de Flevopolder is daarvan een product. Marijne is goed in het doelgericht verbeelden van plannen. Landschapsecologie heeft haar bijzondere interesse: de natuur is een muze waarvoor goed moet worden gezorgd.

Vanaf 2019 is Marijne actief binnen Natuurpro, een netwerkorganisatie van natuur-professionals, zoals hoveniers, ecologen, leveranciers, tuin- en landschapsarchitecten en natuuraannemers

Marijne's aandachtsvelden

Recreatie en natuur:

Voor het project Uitstraling Duin- en Bollenstreek werden ecologische bermen ontworpen die de aanwezige landschapstypen accentueren. Het project Natuur- en recreatiewinst voor De Hollandse Hout is een voorstel om de relatie tussen de Oostvaardersplassen en Hollandse Hout te versterken door binnen het bosgebied meer openheid, meer mantel- en zoomvegetaties en meer natte milieuomstandigheden te creëren door de aanleg van een slenk. Een slimme ontgrondingsstrategie vormt de financiële motor voor het natuurontwikkelingsproject. De ingreep voegt naast natuurwaarde ook belevingswaarde toe en maakt het bos interessant voor bezoekers tot aan de randstad. Als één van de betrokkenen van H+N+S bij het netwerk Natuurpro zet Marijne zich in voor een natuurlijke leefomgeving.

Overzichtskaart Landgoed Soestdijk (incl. Baarnse Bos) met de beoogde indeling volgens het plan van het consortium Nationaal Ensemble Soestdijk

Bijzonder erfgoed en landscaping:

Projecten op het gebied van Bijzonder Erfgoed passen bij een poëtische kijk. Tegelijkertijd ligt er in dit domein een opgave voor duurzame instandhouding: kosten voor beheer en onderhoud zijn vaak moeilijk op te brengen. Voor H+N+S maakte Marijne vanuit deze insteek een aantal gebiedsvisies. Het project Hollands Buiten is een uitgebreide visie op de toekomst van landgoederen en buitens in provincie Zuid-Holland, zowel ruimtelijk als economisch ingestoken. 

Uitstraling Duin- en Bollenstreek gaat over het herkenbaarder en jaarrond aantrekkelijk maken van de Bollenstreek en tegelijkertijd toevoegen van een ecologische plus. Voor de Trekvaart Haarlem-Amsterdam werkte Marijne aan een haalbaarheidsonderzoek/ lange termijnstrategie om de trekvaart bevaarbaar en beleefbaar te maken. Kleinschaliger projecten op het gebied van erfgoed waar Marijne aan werkte zijn De Tuinen van Hoogerlust en Landgoed Horssen.

Landschapskwaliteitenkaart Hollands Buiten

Energie en ruimte:

Samen met Stichting Probos maakte Marijne deel uit van het H+N+S team dat de workshops Biomassateelt als ontwerpopgave begeleidde. In augustus 2016 verscheen een publicatie van Probos. Marijne heeft ervoor gezorgd dat binnen het project naast aandacht voor de technische en financiële randvoorwaarden aspecten zoals beleving en toevoeging van natuurwaarden ruimschoots aan bod kwamen. Zij werkte de schetsen van de werksessies uit tot inzichtelijke en aantrekkelijke kaartbeelden. Later volgde een Masterclass Functioneel Landschap in samenwerking met ZLTO. Voor de Gemeente Den Bosch werkte Marijne aan een verkennend onderzoek over de mogelijkheden voor de landschappelijke inpassing van nieuwe energiebronnen, waaronder zonne-energie en windmolens.

Inpassing grootschalige infrastructuur:

Tenderontwerp Zeesluis Terneuzen laat zien hoe de nieuwe sluis kan bijdragen aan de publieke ruimte van Terneuzen als aantrekkelijke schakel tussen stad en buitengebied. Hier kreeg een grootschalig kunstwerk een poëtische laag en werd tegelijkertijd de functionaliteit geoptimaliseerd. Bij het tenderontwerp voor ‘Sluis Eefde’ werd de aanleg van een nieuwe sluis aangegrepen om het sluiscomplex als geheel te verbeteren en de schoonheid van het monumentale, bestaande complex tot zijn recht te laten komen. Het Landschapsplan ViA15 is een grootschalig, complex project met verschillende partijen en belangen. De uitdaging was om een samenhangend geheel te bereiken dat alle partijen zo goed mogelijk bedient.  

Marijne's partners

 • Besix
 • Buiting advies
 • Fugro
 • Ginkel Groep
 • Heem
 • Heijmans
 • Next Architects
 • OverMorgen
 • Quist Wintermans Architekten
 • RHDHV
 • Stichting Probos
 • Zwarts & Jansma Architecten

Marijne's opdrachtgevers

 • Boskalis
 • Fluor
 • Gemeente Hillegom, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout
 • Gemeente Muiden
 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Enschede
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Rijkswaterstaat
 • RHDHV
 • Staatsbosbeheer

Projecten

Project

Waterlandschap Pauwels

 • Duurzame Stad & Regio
 • Natuurontwikkeling
 • Water & Ruimte
Project

Landgoederenzone Rijswijk

 • Erfgoed
 • Landscaping
 • Duurzame Stad & Regio
Project

Landschaps- en beplantingsplan N765

 • Landscaping
 • Infrastructuur
Project

Pilot klimaatslim bos

 • Landscaping
 • Duurzame Stad & Regio
 • Natuurontwikkeling
Project

Nieuwe Verbinding N69

 • Infrastructuur
Project

Uitstraling Duin en Bollenstreek

 • Landscaping
 • Natuurontwikkeling
Project

Tender Zeesluis Terneuzen

 • Landscaping
 • Infrastructuur
Project

Hollands Buiten

 • Erfgoed
 • Landscaping
Project

Sluis Eefde

 • Landscaping
 • Infrastructuur
Project

Soestdijk

 • Erfgoed
 • Landscaping
Project

Tuinen van Hoogerlust

 • Erfgoed
 • Landscaping
Project

Biomassa als ontwerpopgave

 • Energie & Ruimte
 • Natuurontwikkeling
Project

Zand­winning Hollandse Hout

 • Natuurontwikkeling
Project

Landschaps­plan A15

 • Infrastructuur
Project

Zorg-landgoed Horssen

 • Erfgoed
 • Landscaping