Ateliermeester provincie Noord-Brabant

Hank van Tilborg is medio april 2017 gestart als Ateliermeester voor de provincie Noord-Brabant. Hank gaat als Ateliermeester het Team Omgevingsvisie assisteren met de totstandkoming van de provinciale Omgevingsvisie. Hij wordt daarbij ondersteund door Jandirk Hoekstra en Jaap van der Salm.

Nieuws 1 mei 2017, Amersfoort

Het proces tot dusver laat zien dat er sprake is van grote opgaven, die enerzijds impact hebben op de bestaande kwaliteiten van Brabant en anderzijds ook onderling tot vraagstukken en dilemma’s gaan leiden. In het werken aan de vier focusgroepen mist een overkoepelende visie, een groter leidend thema waar alles als een soort kapstok aan opgehangen kan worden. Wat zijn de cruciale ruimtelijke dilemma’s voor Noord-Brabant? Welke keuzes moet Brabant maken? Hoe kan Brabant daarbij gebruik maken van bestaande ruimtelijke, economische, ecologische en sociale waarden en kwaliteiten? Of moet worden nagedacht over nieuwe waarden en kwaliteiten? Welke ordenende principes horen daarbij in het nieuwe Omgevingsbeleid en is het ‘mozaïek van Brabant’ daarbij nog wel het passende concept? Hoe wordt de toekomst van de landbouw gezien, ook in relatie tot de bodemkwaliteit, luchtkwaliteit en biodiversiteit. Is het wellicht tijd de kwaliteit van de leefomgeving centraal te stellen?

Het proces van de Omgevingsvisie loopt al enige tijd. De eerste fase, ook wel ‘droomfase’ genoemd is afgesloten met de verkenning ‘Op weg naar de Brabantse Omgevingsvisie’. De daarop volgende 'denkfase' is eind 2016 afgesloten met het startdocument ‘Brabant beweegt naar 2106’ met daarin de eerste contouren van de Brabantse Omgevingsvisie. In 2017 is de ‘durffase’ gestart die de ontwerp-Omgevingsvisie op moet leveren. Hierin wordt gewerkt rond 4 zogenaamde focusopgaves: Brabant Verbonden, Brabant Klimaat, Brabant Welvarend en Brabant Vernieuwt Samen.

Vanuit de provinciale adviseurs ruimtelijke kwaliteit is het voorstel gedaan om via een zogenaamde ‘ontwerpende benadering’ op basis van de input uit o.a. de focusteams, de dilemma’s en vraagstukken scherp boven water te krijgen. Ontwerpend onderzoek kan antwoorden en oplossingen naar voren te brengen, opgehangen aan een grotere, overkoepelende visie. Om dit te bereiken onderzoeken we wat de gemeenschappelijke elementen zijn van de ‘uitwegen’ uit de dilemma’s en kijken we of en hoe de perspectieven voor diverse thema’s en opgaven elkaar kunnen versterken, d.w.z. in elkaars verlengde liggen, dezelfde kant op wijzen. H+N+S is gevraagd dit proces van ontwerpend onderzoek te begeleiden.

Uit de gemeenschappelijke elementen en uit die synergie construeren we samen met het Team Omgevingsvisie van de provincie de visie. De lagenbenadering kan daarbij een goed hulpmiddel en uitgangspunt zijn, waarbij het meer dan voorheen gaat om de wisselwerking tussen de lagen, het gebruik daarvan door mensen, schaalniveaus en de factor tijd (verschillende snelheden, laadvermogen, adaptief). Om deze ontwerpende benadering een versnelling te geven zetten we het instrument van een pressure-cooker in. Deze pressure-cooker vindt eind mei plaats. In de snelkookpan wordt toegewerkt naar één totaalvisie op de fysieke leefomgeving voor Brabant waarin de verschillende focusopgaven en thema’s hun weerslag krijgen, als resultaat van de inhoudelijke syntheseslag, inclusief een overzicht van beslispunten met voorkeurskeuzen.