Bosatlas Nederland Waterland

Nederland is een unieke atlas rijker, de Bosatlas van Nederland Waterland. In de nieuwe atlas staat de veelzijdige relatie van Nederland met water centraal. Meer dan veertig overheden, kennisinstellingen en bedrijven werkten mee aan dit overzichtswerk, dat ook gemaakt is voor gebruik in het onderwijs. Z.K.H. de Prins van Oranje schreef het voorwoord.

Publicatie 31 oktober 2010, Nederland

In de atlas zijn een aantal kaarten opgenomen die H+N+S in samenwerking met Deltares heeft gemaakt voor de studie Nederland InZicht en het Waterplan. Door klimaatverandering zullen nieuwe wateropgaven voor ons land ontstaan. In een aantal kaarten is weergegeven waar effecten van o.a. verdroging, verzilting en wateroverlast kunnen gaan optreden.

Ook zijn er afbeeldingen van de Zandmotor in de atlas gebruikt. De Zandmotor is een megasuppletie van 20 miljoen m2 zand voor de kust tussen Ter Heijde en Kijkduin. De zee en de wind verspreiden het zand richting de kust, waardoor het strand en de duinen op een natuurlijke manier kunnen aangroeien. Zo wordt de kust duurzaam versterkt en het land erachter beschermd tegen overstromingen.

Tenslotte is een kaart die H+N+S gemaakt heeft voor het Deltaprogramma in de atlas opgenomen. Het Deltaprogramma heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorzieningen op orde te houden.

Bosatlas van Nederland Waterland