DNA + perspectief

Een fundament voor het verhaal van morgen

“Voor een goede omgevingsvisie is het cruciaal om het verhaal centraal te stellen” betoogt Jeroen Niemans, planoloog. “Eerst het verhaal, dan integraal”. In NL, webmagazine over stedelijke en regionale ontwikkeling, licht Jeroen toe hoe toekomst en verhalen samen moeten komen in Omgevingsvisies en presenteert hij de Brabantse omgevingsvisie, ontwikkeld door het Team Omgevingsvisie van de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met H+N+S.

Publicatie 26 april 2018, Amersfoort

“Om een omgevingsvisie op te bouwen rond een verhaal zijn twee dingen nodig. Allereerst vraagt het om inzicht in het DNA. Dat is iets anders dan een label plakken op je gemeente; het is een zoektocht naar de elementen die het verhaal van je gemeente dragen. Het tweede ingrediënt voor het verhaal als basis voor je omgevingsvisie is het perspectief: waar wil je over 20 jaar staan? Dat vraagt om inzicht in de toekomst. Om de toekomst te verkennen, kan het helpen om gewenste scenario’s te maken. Wat willen we dan bereikt hebben en hoe beogen we om te gaan met de grote transities die op ons afkomen?"

Panorama Brabant Quality 4D uit de Brabantse Omgevingsvisie

"De ontwerp-omgevingsvisie van de provincie Noord-Brabant kijkt vooral vooruit. De visie start met een ‘foto van Brabant in 2018’ om vervolgens een ‘panorama voor Brabant in 2050’ te schetsen. Met een fictieve dronevlucht wordt verkend hoe Noord-Brabant er anno 2050 uitziet zodra invulling is gegeven aan de beleidsdoelen van de provincie. Het is een vergezicht, een wensbeeld dat richting geeft aan het formuleren van doelstellingen: het versnellen van de Brabantse energietransitie, het klimaatproof maken van de provincie en werken aan een slimme netwerkstad en een concurrerende, duurzame economie. Het panorama is nadrukkelijk geen blauwdruk, regionale strategie of nieuw beleidskader, maar geeft een perspectief waar alle partijen gezamenlijk naartoe willen werken. In een analyse is vervolgens uitgewerkt wat er nodig is om van de ‘foto’ naar het ‘panorama’ te komen.”

Lees de hele artikel van Jeroen Niemans hier >  

De Omgevingsvisie

In de Brabantse Omgevingsvisie geeft de Provincie antwoord op de vraag hoe de Brabantse leefomgeving er in 2050 uit zou moeten zien. En waar Brabant in 2030 tenminste moet staan om die lange termijndoelen te halen. De visie benoemt daarbij een aantal hoofdopgaven: 

  • De basis moet op orde zijn: veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit zijn van essentieel belang om goed te kunnen wonen, werken en leven in Brabant. 
  • Werken aan de Brabantse energietransitie: om Brabant op termijn energieneutraal te maken moeten we minder energie gebruiken en meer duurzame energie op gaan wekken. 
  • Werken aan een klimaatproof Brabant: als gevolg van klimaatverandering krijgen we meer extremen in temperatuur en neerslag. Dit heeft gevolgen voor hoe we onze leefomgeving vormgeven. 
  • Werken aan de slimme netwerkstad: de manier waarop we ons verplaatsen verandert en Brabanders stellen andere eisen aan steden. Dit heeft gevolgen voor hoe het netwerk van steden en dorpen functioneert en verder vorm krijgt. 
  • Werken aan een concurrerende, duurzame economie: we willen top kennis- en innovatieregio blijven, waarbij we de omslag naar een verregaande circulaire economie maken en digitalisering steeds belangrijker wordt.