H+N+S en Africa Wood Grow slaan handen ineen

H+N+S en Africa Wood Grow (AWG) slaan de handen ineen voor integraal landschapsherstel in Kenia. H+N+S gaat helpen met het opstellen van een gebiedsvisie. Zo wil H+N+S haar kennis inzetten om duurzame bosbouw te stimuleren in Kenia. AWG zet zich in voor het vasthouden van water, sediment en nutriënten door het aanplanten van bomen in de provincie Kitui.

Nieuws 18 mei 2020, Kitui, Kenia

AWG heeft zich de afgelopen 10 jaar bezig gehouden met het verbeteren van biodiversiteit, bodem en drinkwaterkwaliteit. Door de realisatie van boslandbouw verbetert de voedselvoorziening en wordt het water beter in de bodem vastgehouden. De lokale bevolking wordt sterk betrokken bij deze ontwikkelingen. Daar schuilt ook de duurzaamheid van de projecten in.

Momenteel is AWG actief op zo’n 600 km2 waar het vier eigen ‘farms’ heeft, en meer dan 100 lokale boeren die zich bij AWG willen aansluiten. Zo’n 65 jaar geleden was het gebied nog volledig bebost. Tijdens de laatste fase van de kolonisatie zijn alle bomen gekapt ten behoeve van grootschalig veeteelt. De veeteelt is uiteindelijk nooit van de grond gekomen. Na de onafhankelijkheid is het gebied uitgegeven aan de Kamba community, de stukken landbouwgrond worden steeds weer over de volgende generatie verdeeld. Als gevolg van de bevolkingsgroei worden de steeds kleinere stukken land steeds intensiever gebruikt. Naast enkele acaciastruiken, die door de geiten niet gegeten worden, zijn er niet veel bomen meer te vinden die de grond en het water vasthouden in de bodem. Daarom stroomt het water en sediment in de regentijd snel naar meanderende beken. Het gevolg van deze erosie is dat de gronden zwaar gedegradeerd zijn.

AWG wil met Agroforestry het gebied voorzien van een bladerdak zodat de bodem weer hersteld kan worden en daarmee een bosbouw-economie tot stand kan komen binnen de 'People Planet Profit' randvoorwaarden. De afgelopen jaren heeft AWG flinke stappen gezet in het opzetten van goede kwekerijen, informatievoorzieningen en sprekende voorbeelden, de ‘farms’, waardoor steeds meer boeren overtuigd raken van de ontwikkeling en zich ook willen aansluiten. 

Het moment is nu aangebroken om de ontwikkelingen iets planmatiger te gaan sturen. AWG wil daarom een gebiedsvisie opstellen om haar doelen scherper voor ogen te krijgen en dit in een strategisch plan te kunnen vertalen. Hierbij spelen vragen als: Waar kunnen we het beste planten? Welk type bomen moeten we waar planten? Welke andere functies (biodiversiteit, recreatie etc.) kunnen we aan het regionale netwerk koppelen? H+N+S Landschapsarchitecten gaat met AWG deze visie opstellen.

Wij kijken uit naar de wederzijdse informatie-uitwisseling en hopen samen met AWG een gezond, mooi en welvarend toekomstbeeld voor de Kitui regio te schetsen.