Westelijke Ontsluiting Amersfoort naar gemeenteraad

Het voorkeurstracé voor de Westelijke Ontsluiting is afgelopen jaren in overleg met omwonenden, omliggende bedrijven, instellingen en belangengroepen uitgewerkt tot een ontwerp en vertaald naar een ontwerp bestemmingsplan. Deze plannen zijn eind september vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en zijn nu voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Nieuws 29 oktober 2015, Amersfoort

H+N+S Landschapsarchitecten werkt sinds 2012 aan de vormgeving en inpassing van de weg. Over een traject van 2,5 kilometer krijgt de weg een nieuwe inrichting, zodat het een goede en logische ontsluitingsweg voor lokaal en regionaal verkeer wordt. Op veel plaatsen langs het traject zijn maatwerkoplossingen bedacht waarbij opgaves in de directe omgeving zijn meegenomen in het ontwerp. 

De weg wordt ingepast met veel aandacht voor de groene omgeving. De natuur en bomen die door de aanleg van de weg verdwijnen, worden ruim gecompenseerd. Daarnaast investeert de gemeente 600.000 euro extra in maatregelen om de natuur in het gebied te versterken. In het plan wordt ingezet op ruime groene bermen zodat het boskarakter versterkt kan worden met aanplant van nieuwe bomen. Om de ecologische verbindingen te verbeteren wordt langs het spoor een ecoduct aangelegd en worden barrières opgeheven. Het uiteindelijk resultaat is dat landschap, natuur en ecologie in en rond het plangebied wordt verbeterd ten opzichte van de huidige situatie.

Vormgeving Westelijke ontsluiting Amersfoort

In november 2015 worden het ontwerp en het ontwerp bestemmingsplan van de Westelijke ontsluiting besproken in de raad. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2016 het bestemmingsplan definitief vastgesteld. In 2020 moet de weg open zijn voor verkeer.