Ontwerp stadsdijken Zwolle

Als ruimtelijk ontwerper in het projectteam van Waterschap Groot Salland werkt H+N+S aan de stadsdijken van Zwolle. Het waterschap gaat aan de slag met de dijken langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water in Zwolle. Daarmee anticipeert het waterschap nu al op de zwaardere waterveiligheidseisen die vanaf 2017 worden ingevoerd. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Nieuws 30 november 2015, Zwolle

Het project is opgesplitst in drie fasen. Van 2015 tot in 2017 vindt de zogeheten Verkenning plaats. Daarin onderzoekt Groot Salland welke maatregelen genomen moeten worden en hoe deze het beste passen in de omgeving. Vervolgens worden in de Planuitwerking van 2017 tot en met 2019 oplossingen uitgewerkt en vergunningen aangevraagd. Ook komen de plannen dan ter inzage te liggen. De daadwerkelijke Uitvoering staat gepland voor 2020 tot en met 2022.

Zwolle waterstad

Het dijkversterkingsproject in Zwolle is één van vele op de lijst van het landelijke Hoogwater-beschermingsprogramma. Dat Zwolle ook in de stad dijken heeft, is niet zo gek, aangezien het van oudsher een waterstad is. Zwolle ligt aan de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water en ten zuidwesten van de stad stroomt de IJssel. Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen de bekende oer-Hollandse dijken langs rivieren, maar ook dwars door de stad, soms niet eens zichtbaar als waterkering. Met het Zwolse Hoogwater-beschermingsproject versterkt het waterschap een deel van deze ‘onzichtbare dijken'. Samen met het projectteam en de partners wil H+N+S op zoek gaan naar sterkere dijken die ook in de dagelijkse situatie betekenis hebben voor de stad.

Meer info >