Overzicht + Perspectief

H+N+S in vogelvlucht

In afgelopen jaren zijn er door heel Nederland projecten van H+N+S gerealiseerd. Van veel van deze projecten zijn door fotograaf Siebe Swart prachtige luchtfoto's gemaakt. Bekijk op deze pagina de H+N+S projecten in vogelvlucht. Vlieg je mee?

Nationaal Militair Museum

De tot voor kort nog hermetisch afgesloten Vliegbasis Soesterberg is sinds 2015 opengesteld voor het publiek. In het hart van de basis ligt nu een museum waarbij binnen- en buitenruimte naadloos in elkaar overgaan. Tijdens hun bezoek krijgen geïnteresseerden zowel de kans om meer te weten te komen over de Nederlandse krijgsmacht als de omringende nieuwe natuur. Bekijk hier het project >

Jachthuis St. Hubertus

Aan het begin van de twintigste eeuw realiseerde het echtpaar Kröller-Müller op de Veluwe hun droom. De exclusieve buitenplaats van dit welgestelde paar is tegenwoordig opengesteld voor het publiek en onlangs is het Jachthuis zelf volledig gerenoveerd. H+N+S maakte het herinrichtingsontwerp van de tuinen en het park, waardoor bezoekers weer langs de vijvers kunnen wandelen, precies zoals de Nederlandse architect Berlage het honderd jaar geleden bedoelde. Bekijk het project >

Landschapsplan Maasvlakte 2

De doelstelling van het Havenbedrijf Rotterdam om met de uitbreiding van de Maasvlakte het havenareaal uit te breiden is gecombineerd met de realisatie van ruimte voor recreatie en nieuwe natuur. H+N+S maakte hiervoor het Landschapsplan. Bekijk het project >

Landartpark Buitenschot

In opdracht van Schiphol is door een multidisciplinair projectteam gewerkt aan een wereldprimeur. Een park dat bij de gratie van het door opstijgende vliegtuigen veroorzaakte laagfrequente grondgeluid bestaat. Het parklandschap draagt door zijn vormgeving bij aan een noemenswaardige reductie van de geluidsoverlast. Bekijk het project >

Vogelvallei Maasvlakteplaza

Waar Maasvlakte 1 en 2 elkaar raken ligt het complex van de Slufter. Oude kleirijpingsvelden en bezinkbassins zijn niet meer nodig. De vrijkomende ruimte krijgt een tweede leven als beveiligde truckparking plus een geheel vernieuwde vogelvallei. De ontwikkeling van de haven en de natuur gaan hier hand en hand. Bekijk het project >

Ruimte voor de Waal Nijmegen

Dit betreft het meest complexe project binnen het programma Ruimte voor de Rivier. Een unieke opgave waarbij naast waterhuishoudkundige maatregelen, zoals de aanleg van een nevengeul met inlaatwerk, dijkverleggingen en natuurontwikkeling, drie nieuwe bruggen worden gebouwd. Bovendien komt er middenin de rivier een bewoond eiland te liggen. H+N+S vervulde de rol van coördinerend architect en was verantwoordelijk voor het landschapsontwerp. Bekijk het project >

Zandmotor

Met de Zandmotor is een pilot uitgevoerd met het aanbrengen van een grote hoeveelheid zand voor de Nederlandse kust. Na aanleg zal dit zand zich door wind, golven en zeestroming verspreiden langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Als één van de auteurs van het ‘Kustboekje’ (2006) was H+N+S al vroeg betrokken bij de ontwikkeling van het concept ‘zandmotor’. Bekijk het project >

Bypass Kampen

De aanleg van het Reevediep, een nieuwe rivierarm in de IJsseldelta bij Kampen, is één van de grootste Ruimte voor de Rivier projecten. Het Reevediep is bedoeld om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel te kunnen afvoeren via het Drontermeer en het Vossemeer, naar het IJsselmeer. H+N+S is sinds 2014 betrokken bij dit project: tot 2014 aan de zijde van Provincie Overijssel en projectpartners, en vanaf 2014 aan de zijde van Isala Delta, de combinatie die de plannen uitvoert. Bekijk het project >

De Centrale As Fryslân

De opgave voor het vormgeven van De Centrale As (N356) en de landschappelijke inpassing daarvan in het nationaal landschap de Noordelijke Friese Wouden hebben wij opgevat als een eigentijdse culturele opgave: ontwerpen aan zowel de kunstwerken en de weg zelf én ook aan het ‘ontvangende’ landschap eromheen. Bekijk het project >

RWZI Hilversum

Naast de oude RWZI – nu een nieuwe woonwijk in aanleg - is de nieuwe RWZI van Hilversum gebouwd. Een afgesloten terrein maar toch maakt het onderdeel uit van de omgeving. Het nieuwe terrein loopt naadloos over in het aangrenzende Goois Natuurreservaat. Bekijk hier het project >

Geniepark Hoofddorp

De Stelling van Amsterdam is een oase van rust in de Amsterdamse metropoolregio, met bijzondere ecologische en cultuurhistorische waarde. De recreatieve potenties ervan wordt ook meer en meer ontdekt. Met het Geniepark wordt een belangrijke schakel aan deze ‘Stiltestelling’ toegevoegd. Bekijk hier het project >

Landgoed Haverleij

Stadsuitbreiding ten noordwesten van Den Bosch met een vernieuwend woonconcept in het groen. In het gebied van 220 hectare zijn 1000 woningen ondergebracht in negen kastelen en een slot, verspreid liggend in het landschap. Er zijn drie zones onderscheiden: een ruige rietzone aan de rand van de recreatieplas Engelermeer, een landgoedbos en landgoedtuin. Centraal in het landgoedpark ligt een golfbaan (van ca. 80 hectare) en een door Staatsbosbeheer beheerd natuurgebied (40 hectare).

Hoeckelingsdam, Waterlandse kust

Ter compensatie van de nieuwe woonwijk IJburg is begin jaren 2000 een zanddam van ongeveer 1,5 km in het IJmeer aangelegd voor de Waterlandse kust. Door aanleg van de dam is een wind- en golfluw natuurgebied ontstaan tegen de Waterlandse kust aan, beschut voor de oostenwind, dat ideaal is voor vogels en als paaiplaats voor vis.

Zuid-Willemsvaart

De Zuid-Willemsvaart is een kanaal tussen Maastricht en 's-Hertogenbosch. Het dient als lateraal kanaal van de Maas en vormt zo een kortere route voor de scheepvaart tussen het Belgische en het Brabants-Gelderse deel van de rivier. Met een nieuwe route is een bypass gerealiseerd, langs de stad Den Bosch. Een plan voor integrale gebiedsontwikkeling zorgt ervoor dat de nieuwe bypass een goede plek heeft gekregen in het gebied, met meerwaarde voor natuur en recreatie.

Wagenwerkplaats Amersfoort

Het wordt steeds drukker en gezelliger op de Wagenwerkplaats, thuisbasis van H+N+S Landschapsarchitecten. De braakliggende terreinen van de voormalige werkplaats van de NS lenen zich uitstekend voor een mix van functies waaronder ook woningbouw. H+N+S en Imoss ontwierpen samen in opdracht van de NS en de gemeente Amersfoort het Masterplan. Ondertussen is gestart met de nieuwbouw. Bekijk het project >

Nesselande Rotterdam

Waterwijk Nesselande is een ruim opgezette nieuwbouwwijk gelegen aan de Zevenhuizerplas ten noordoosten van Rotterdam. Samen met Palmbout urban landscapes werd de stedenbouwkundige opzet bepaald. Naast het buitenruimteplan met met een sterke waterstructuur en groene linten, zijn er door ons ook verschillende brugtypes ontworpen die het karakter van het gebied als ‘waterwijk’ versterken.

Groenblauwe Slinger

De Groenblauwe Slinger is een reeks van natuur- en recreatiegebieden ingeklemd tussen de sterk verstedelijkte gebieden van Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. De bergboezem bij Oude Leede is de drager van deze Groenblauwe Slinger, die is bedoeld als stedelijk uitloopgebied tussen Den Haag en Rotterdam. Het masterplan voor de groenzone tussen Pijnacker en Berkel dat wij mede maakten gaat uit van een samenhangend perspectief met als doelstellingen: een recreatief uitloopgebied voor de inwoners van de omliggende stedelijke regio’s, een watersysteem dat als buffer kan werken voor het rap verstedelijkend oppervlak aan de noord- en zuidzijde, en een ecologische verbinding tussen Midden-Delfland en Midden-Holland.

Afferden-Dreumel

De versterking van dijken is decennialang beschouwd als een strikt civieltechnische opgave. Vanaf de jaren ’90 kwam daar langzaam verandering in en werd de landschappelijke vormgeving van dijken gezien als een integrale ontwerpopgave op de grens van civiele techniek en landschapsarchitectuur, met aandacht voor beleving, medegebruik en historie. De dijk heeft een concave opbouw: aan de bovenkant is hij small en steil, aan de onderkant breed aflopend. Hierdoor werd aan de technische eisen tegemoetgekomen maar kreeg het profiel tegelijkertijd een zekere spanning. Er is verschil gemaakt tussen de inrichting aan de binnendijkse en de buitendijkse zijde van de dijk. Bekijk het project >

Leidsche Rijn

De Rijnkennemerlaan in Leidsche Rijn is het gevolg van twee waterleidingbuizen van de Waterleidingmaatschappij, die in de grond zijn gelegd in een twintig meter brede zone van zakelijk recht. In de Ontwikkelingsvisie is een 35 meter brede zone vrijgehouden van bebouwing. De Rijnkennemerlaan is opgevat als een oneindige lege laan: de horizon in het vizier. Het perspectief wordt aan weerskanten ingekaderd door een rij Italiaanse populieren. Bekijk het project >

Noorderbos

Op de vervuilde vloeivelden van een voormalige RWZI aan de noordkant van Tilburg is door ons in samenwerking met Buiting advies het Noorderbos ontworpen. De bedijkte watergangen geven het bos structuur en vertellen over de geschiedenis. Begin jaren ’90 zijn de eerste bomen van het Noorderbos geplant. Door bomen te planten in verschillende groottes, dichtheden, soorten en mixen worden gevarieerde omstandigheden gecreëerd die vanaf realisatie een hoge ecologische waarde creëren en na enkele jaren al een afwisselend en interessant beeld opleveren.

Beatrixsluis

De Prinses Beatrixsluis bij Nieuwegein is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. Dit kanaal is de belangrijkste rechtstreekse verbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Omdat steeds meer schepen het Lekkanaal gebruiken dreigde de Prinses Beatrixsluis een knelpunt te worden. Om deze reden is een derde sluiskolk aangelegd en is het kanaal verbreed met gevolgen voor veel historische objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er is besloten deze objecten te behouden door ze als vervreemdende Objets Trouvé op te pakken en iets verderop ‘achteloos’ weer in het landschap terug te plaatsen. Bekijk het project >

Zevenaar-Oost

Stedenbouwkundig plan voor Zevenaar Oost (54 ha woningbouw en 93 ha bedrijventerrein). De inspiratie voor het plan komt voort uit de landschappelijke kenmerken van het gebied. De specifieke ligging in het rijnstrangenlandschap op de overgang van oeverwal naar komgrond enerzijds en het typische occupatiepatroon rond Zevenaar van losgelegen buurtschappen in een agrarisch landschap anderzijds.

Ooijen-Wanssum

In 1993 en 1995 werd Limburg opgeschrikt door twee grote overstromingen van de Maas, met grote economische schade tot gevolg. Met Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt een definitieve, toekomstbestendige oplossing geboden voor de hoogwaterproblematiek. Het is een integrale gebiedsontwikkeling met, naast waterveiligheid, ook doelstellingen op het gebied van natuur, landschap, mobiliteit, leefbaarheid en economische ontwikkelingen. Bekijk het project >

Vlieland

In opdracht van SBB zijn wij als adviseur betrokken bij diverse projecten op Waddeneiland Vlieland. Doel is recreatieve ontwikkelingen te verbinden met ecologische winst. H+N+S ontwikkelde ontwerpprincipes voor drie projecten op het eiland. Zo zijn onder andere de uitgangspunten voor de uitbreiding van kampeerterrein Stortemelk met vakantiehuisjes geformuleerd en is geadviseerd over de plaatsing van een permanent strandpaviljoen. Belangrijke voorwaarden bij dat laatste was het vrijhouden van de duinvoet zodat deze geen blokkade vormt in de sedimentatie- en erosieprocessen. Bekijk het project >

Hagestein-Opheusden

De dijkverbetering tussen Hagestein en Opheusden valt onder het nationale programma Ruimte voor de Rivier. In dat programma is ruimtelijke kwaliteit, naast het werken aan onze veiligheid bij hoog water, nadrukkelijk benoemd als tweede doelstelling. Dat is te zien. De zuidelijke dijk langs de Nederrijn en Lek kreeg een heldere en compacte hoofdvorm die is geïntegreerd in het landschap. Zo bleef het kleinschalige en gevarieerde karakter van de Betuwse oeverwallen overeind. Bekijk het project >

Windesheim

In opdracht van de Stichting Landgoed Windesheim is door H+N+S een masterplan opgesteld wat de basis vormt voor een stapsgewijze aanpak. In de zomer van 2021 zijn de nieuwe parkbruggen op landgoed Windesheim geopend. Het ontwerp is van de hand van NEXT architects in samenwerking met H+N+S. Met de parkbruggen is in de traditie van het romantisch parkontwerp van Jacob Otten Husley in één klap weer een interessante laag van ‘tuincieraeden’ aan het landgoed toegevoegd.