integraal + ontwerp

Integrale scopebepaling waterveiligheidsopgaven

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft zich ten doel gesteld duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit structureel in de projecten te borgen. Ook wil het programma aansluiten bij de Omgevingswet en inspelen op de actuele ontwikkelingen zoals het Klimaatakkoord. Het meenemen van die elementen in de opzet en organisatie van een dijkversterkingsproject is doelmatig en leidt tot meer draagvlak voor de hoogwaterbeschermingsprojecten.

Strategie

Ontwerpend onderzoek

In een samenwerkingsverband tussen RWS-Ontwerpt, Defacto Stedenbouw en H+N+S Landschapsarchitecten is een methodiek ontwikkeld voor een integrale scopebepaling waterveiligheidsopgaven. De methode is ontwikkeld aan de hand van een pilot: de casus van de dijktrajecten Schellingwoude en Monnickendam en omgeving. De dijktrajecten vormen een onderdeel van het project Gouwzee & Buiten-IJ van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Tijdens de pilot is de methode getest en zijn ontwerpateliers georganiseerd waarin de opgaven in het pilotgebied gezamenlijk met stakeholders zijn verkend.

Gezamenlijk met stakeholders en experts inventariseren welke opgaven er in het gebied zijn
‘Met een integrale benadering is zoveel meer mogelijk’

Scope en niveau van integraliteit

Wat hoort wel en niet in de scope van het waterveiligheidsproject? Welk niveau van integraliteit is passend voor het project? Welke aanpak is daarbij geschikt? Ambities van de omgeving worden inzichtelijk gemaakt en er worden handvatten gegeven voor het inrichten van de projectorganisatie en de governance van een waterveiligheidsproject. In de integrale ontwerpateliers wordt samen met de waterkeringbeheerder, stakeholders en experts de waterveiligheidsopgave beschouwd in relatie tot de andere gebiedsopgaven.

Resultaten en vervolg

De resultaten van de pilot zijn verwerkt en er is een advies uitgebracht aan HHNK over een passende integrale scope en aanpak van de twee dijktrajecten. Tijdens de uitvoering van de pilot is de methode steeds geëvalueerd en aangescherpt. De ontwikkelde methodiek kan in de toekomst wellicht een aanvulling zijn voor de Handreiking Trajectaanpak van de Unie van Waterschappen en voor vergelijkbare handreikingen van infrastructuurwerken van Rijkswaterstaat en het Ministerie.