Meesurfen + Zondvloed

Meesurfen op de zondvloed, inzendig Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2005

De inzending van H+N+S voor de 2e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam is een perspectief op wat we zouden moeten doen (en laten) om duurzaam het hoofd te bieden aan de uitdagingen, die het leven in een metropool onder de zeespiegel te wachten staan.

Zeespiegelrijzing, extremere neerslagpieken, bodemdaling en verdergaande verzilting vragen collectieve maatregelen in het watersysteem. Het verstedelijkingsbeeld (situatie in 2010) laat zien dat het nodig is een aantal keuzes op structuurniveau te maken, nu het nog kan. In Meesurfen op de zondvloed wordt de wateropgave in een riant waterrijk uitgewerkt, dat voor recreanten, ontwikkelaars, flora en fauna aanknopingspunten en allure biedt. Het is een pleidooi voor stapsgewijs voorsorteren en faciliteren: hier reserveren en ophouden met verstedelijken, daar investeren in nieuwe watercomponenten, en weer elders meeliften op de nieuwe mogelijkheden.

Het nieuwe watersysteem bestaat uit verschillende componenten. Lokaties voor piekberging, om de neerslag, die op het omvangrijke verstedelijkte oppervlak valt tijdelijk te kunnen bergen. Opslag van zout water dat naar boven kwelt en in droge tijden de waterkwaliteit in het Groene Hart zwaar belast. En opslag van zoet water om in droge tijden het systeem te kunnen aanvullen en doorspoelen.