Landschaps- en stedenbouwkundig ontwerper

Marijne Kreulen

Marijne Kreulen is stedenbouwkundig ontwerper en landschapsontwerper bij H+N+S Landschapsarchitecten sinds 2021. In tijden van stijgende ruimtevraag vindt ze juist die combinatie van leerlijnen heel interessant. In projecten zoekt Marijne naar een overdraagbaar narratief en een stevige kern.

Achtergrond

Marijne is opgeleid aan de TU Delft binnen de leerlijn Urbanism (MSc). Tijdens een uitwisselingstraject met de University of Melbourne heeft ze een fascinatie ontwikkeld voor de wisselwerking tussen mens en landschap. Daarom vervolgde ze haar opleiding met de Infrastructure & Environment Design annotatie, een interdisciplinair afstudeerprogramma dat zich verdiept in actuele problemen in stadsbouw, waterbouw en ecologie.

In 2020 heeft ze bijgedragen aan ontwerpend onderzoek naar het verrijken van het Vlaamse ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) met de ondergrondse dimensie in opdracht van de Omgeving Vlaanderen; binnen de afstudeerstudio Transitional Territories van de TU Delft deed ze onderzoek naar sociaal-ruimtelijke impact van verstedelijking op zee; in 2021 heeft dit werk deelgenomen aan de tentoonstelling ‘Inland, Seaward’ welke ze organiseerde in samenwerking met Delta Urbanism Research Group. De tentoonstelling verdiepte zich in tien verstedelijkte delta’s en kustgebieden in transitie.

Aandachtsvelden

Bij H+N+S werkt Marijne aan projecten op verschillende schaalniveaus: van lokale planuitwerkingen tot regionale toekomstperspectieven. Daarbij komt toch steeds een passie voor water naar voren. Zo heeft ze bijvoorbeeld gewerkt aan de Blauwe Agenda voor de Utrechtse Heuvelrug, waar het opstellen van een robuuste watervisie en de relatie tussen landgebruik en het watersysteem centraal staat. Bij de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg is ze verantwoordelijk voor de landschappelijke inrichting van de dijk waar deze aansluit op dorpen en openbare ruimte. Naast ontwerp vormt ook onderzoek een belangrijk aandachtsveld. Dat vond bijvoorbeeld een plek in 'Redesigning Delta’s’, een multidisciplinair research programma waarbinnen H+N+S onderzoek deed naar de werkbaarheid van verschillende planningsinstrumenten en de positie van bodem en water in de hedendaagse planningspraktijk.

Marijne geniet van berg- en watersporten en schrijft soms poëzie.