Visie

Op schouders van reuzen: voortbouwen in de traditie van ingenieurskunst

NL als kunstwerk

Het bureau ziet Nederland als een groot kunstwerk en het werk van H+N+S Landschapsarchitecten staat dan ook middenin de traditie waarbij het landschap steeds het gevolg is van betekenisvol ingrijpen door de mens in haar (natuurlijke) omgeving.

H+N+S ziet zijn werk als dienstbaar aan de publieke zaak en het bureau ontwerpt en realiseert al meer dan 25 jaar plannen die antwoord geven op de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen. Het bureau borduurt hierbij met gevoel voort op de kwaliteit die vanuit de cultuur en geschiedenis worden aangereikt, waarbij H+N+S ernaar streeft voor ingewikkelde vraagstukken eenvoudige, overtuigende én werkzame oplossingen te bedenken.

6.1 beeld bij NL als kunstwerk_Buitenschot_Your_captain_luchtfotografie.jpg
Netwerk van specialisten levert gezamenlijke expertise

Cultuur van samenwerken

Waar mogelijk werkt het bureau intensief samen met de gebruikers en bewoners van de stad en het landschap. Het vorm en inhoud geven aan de relatie van de mens en zijn omgeving is voor H+N+S dan ook een belangrijke inspiratiebron. Dit vertaalt zich in een houding waarbij medewerkers alert zijn op wat er in de samenleving gebeurt en wat mensen drijft en bezighoudt.

Ook voor de teams, die in het bureau aan de opgaven werken is samenwerken een belangrijk kernbegrip. H+N+S is een monodisciplinair bureau waarbij vrijwel iedere ontwerper landschapsarchitect is. Onze medewerkers zijn zeer bewust met het vak en de ontwikkeling daarvan bezig maar kennen wel de grenzen van hun competenties als landschapsontwerpers. H+N+S werkt daarom vaak samen met experts uit andere vakdisciplines als architectuur, cultuurhistorie, stedenbouw, ecologie en civiele techniek. In de loop van de jaren heeft het bureau met dit netwerk van vakspecialisten een brede gezamenlijke expertise opgebouwd.

visiekaart landgoed.jpg
Het ontwerp in het proces: zoektocht naar overstijgende concepten

Verbinding

Achter actuele thema’s, zoals kustveiligheid, Ruimte voor de Rivier en energietransitie, gaat een complexe werkelijkheid schuil, waarbij uiteenlopende (technische) disciplines een belangrijke bijdrage leveren aan de complexe opgaven die hieruit voortkomen. Bovendien zijn er bij dergelijke thema´s vaak diverse belangen mee gemoeid die in sommige gevallen lijnrecht tegenover elkaar staan. H+N+S Landschapsarchitecten hanteert bij elk project een integrale benadering die is gericht op verbinding.

H+N+S zet bij dit soort projecten de bindende kracht van het ontwerp in waarbij het bureau probeert de inbreng vanuit de verschillende disciplines aan elkaar te tekenen. Vervolgens proberen de ontwerpers in samenspraak met de betrokken belangengroepen af te tasten of en hoe er een overstijgend concept kan worden ontwikkeld. In de afgelopen jaren is gebleken dat er een groeiende behoefte bestaat aan een dergelijke inhoudelijke en procesmatige integratieslag in projecten.

abbe-liggend.jpg
First things first: eerst condities, dan vormgeving en inpassing van het programma

Landschap als systeem

Daarnaast benadert H+N+S het landschap als een systeem van lagen die op elkaar inwerken. Het bureau neemt hierbij landschapsvormende krachten en processen, zoals bodemvorming, hydrologie, natuurlijke dynamiek, infrastructuurontwikkeling en occupatie, als vertrekpunt voor zijn plannen. Zoals destijds voor het inrichtingsconcept van de Beemster, de bodem, waterhuishouding en de stand van de techniek bepalend waren, zijn bijvoorbeeld voor het concept van H+N+S voor de tuin van het Van Abbemuseum, de hydrologie en de ecologische mogelijkheden van de rivier de Dommel maatgevend.

Zoals op veel plekken in (laag) Nederland komt de kwaliteit van het ontwerp voort uit de logica van de lagen van het landschap en de manier waarop de mens daar op inspeelt. H+N+S zoekt in dit proces steeds opnieuw naar meerlagigheid, naar slimme meekoppelkansen die een plan beter haalbaar of waardevoller maken. De zoektocht om in elk plan toegevoegde waarde te realiseren, is dan ook hét handelsmerk van H+N+S Landschapsarchitecten.

beeld-tynaarlo-2500x1500px.jpg
Vinger aan de pols van de actualiteit - thema's aan de horizon

Nieuwe opgaven

De landschapsarchitectuur is voortdurend in ontwikkeling, en een van de grote opgaven voor dit vakgebied komt voort uit  de grote transitieopgaven richting een samenleving die op een duurzaam water-, energie- en productiesysteem is gebaseerd. Het bestaande landschap zal als gevolg van de opwekking, opslag en het transport van hernieuwbare energie indringend veranderen.

Naast het vormgeven aan deze energietransitie vertegenwoordigen thema´s als water en voedselproductie blijvende opgaven in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht. Dit zijn uitdagende opgaven waar de landschapsarchitecten van H+N+S reikhalzend naar uitzien in de komende fase in het onderzoek naar het landschap van de toekomst.

Vanuit H+N+S wordt continu en in onderlinge samenhang gewerkt aan de volgende opgaven / thema’s:

6.5 beeld bij nieuwe opgaven.JPG