verbinding + uitstraling

BEELDKWALITEITSPLAN FIETSSNELWEG ASSEN - GRONINGEN

Als vervolg op de ‘ideeënronde’ uit 2016 en de ‘eindbeeldstudie’ uit 2017 heeft H+N+S een beeldkwaliteitsplan opgemaakt voor de fietssnelweg tussen Assen en Groningen. De fietssnelweg of ‘doorfietsroute’ gaat de centra van Assen en Groningen verbinden langs een comfortabele, landschappelijke route van ca. 25 km langs het Noord-Willemskanaal. De realisatie van de fietssnelweg is veelomvattend én zeer verspreid over de tijd en wordt uitgevoerd door verschillende gemeenten en provincies. Het beeldkwaliteitsplan helpt de partners om te komen tot, en goed te kunnen sturen op, een hoogwaardige en eenduidige uitstraling van het project.

Visie

BEELDKWALITEIT

Beeldkwaliteit ontstaat door integraal ontwerp, selectief materiaalgebruik en een consequente omgang met vergelijkbare situaties. Een integraal ontwerp bevat functiekoppeling en ontwerpoplossingen, selectief materiaalgebruik zorgt voor herkenbaarheid en uitstraling en een consequente toepassing resulteert in eenduidigheid en totaliteit. Beeldkwaliteit wordt bereikt door het samenbrengen van functionaliteit, veiligheid, beleving, recreatie, sport met landschap en ecologie. Het gaat niet alleen over stoffering, maar ook over zichtbare samenhang, logica, herkenbaarheid, kortom: identiteit.  Het Beeldkwaliteitsplan Fietssnelweg Assen Groningen biedt een kader voor de beeldkwaliteit van het project en bewaakt de consistentie over het geheel.

aanpak

HET LANDSCHAP EN DE BELEVING VAN DE DIRECTE OMGEVING DIRIGEREN HET RITME EN DE MELODIE VAN DE FIETSSNELWEG

PARTITUUR ALS LEIDRAAD

Om een herkenbare, bruikbare en continue route tussen Assen en Groningen te bewerkstelligen is middels een partituur houvast geboden voor een consequente aanpak van de uitwerking van het project. De onderste twee regels van de partituur vormen de basis voor de doorfietsroute. Dit is het landschap en de beleving van de directe omgeving rond de route. Met deze basis kan worden aangehaakt op de kwaliteiten van de unieke landschappen waar de doorfietsroute doorheen loopt. Vervolgens brengt de partituur schematisch alle onderdelen en hun onderlinge samenhang in beeld. Profiel, entrees, kruisingen, iconen en recreatieplekken, (nieuwe) kunstwerken en verlichting vormen de melodie en het ritme van de route.  Dit zorgt voor op maat gemaakte eenheid, passend in de context van het landschap. Veel voorkomende (verkeers)situaties worden consequent op dezelfde manier aangepakt en een passend en herkenbaar profiel met ruimte voor medegebruik rolt zich uit.

resultaat

Bij de situaties die per thematisch onderdeel zijn aangegeven op de partituur hoort een set ontwerpprincipes en referentiebeelden. De ontwerpprincipes zijn de ingrediënten waarmee de ontwerpers van de deelgebieden en uitwerkingsplekken aan de slag kunnen. Deze zijn opgesteld voor algemene en veel voorkomende situaties en zullen in het uiteindelijk ontwerp worden ‘opgeladen’ met de locatie specifieke uitgangspunten vanuit andere disciplines. Middels deze principes wordt ingezet op een doorfietsroute die uiteindelijk als één samenhangend geheel herkenbaar is, ook al wordt de route in delen gerealiseerd. Zo wordt bijvoorbeeld het landschappelijk kader versterkt door het opschonen van bestaande beplanting en het toevoegen van nieuwe beplanting haaks op de fietssnelweg, entrees bepalen de gebruiksintensiteit en de fietssnelweg ligt in principe altijd op de oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal.

De fietssnelweg langs het Noord-Willemskanaal tussen Assen en Groningen is intussen omgedoopt tot Doorfietsroute ‘De Groene As’ en wordt stapsgewijs ontwikkeld door de betrokken gemeenten. In het najaar van 2019 is het eerste Drentse deel van de doorfietsroute geopend en intussen worden de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de fietsstraten Vrieserweg, Sluisweg en Kanaaldijk. H+N+S landschapsarchitecten is sinds de oplevering van het beeldkwaliteitsplan in 2019 niet meer betrokken bij de uitwerking van het project en de opvolging van de realisatie.

vervolg

Beeldkwaliteit ontstaat door integraal ontwerp, selectief materiaalgebruik en een consequente omgang met vergelijkbare situaties. - Acht materialen vormen de basis materialisering van de fietssnelweg. De toepassingen van de materialen, de relatie met de partituur en de toepassing voor de beeldkwaliteit zijn uiteengezet in het beel
Vanuit de behoefte aan een eenduidig beeld en zicht op het ritme van de fietssnelweg is de partituur ontstaan. De partituur is het beste te lezen van onder naar boven of per lijn van links naar rechts

Schematische weergave van het verlichtingsconcept. In de steden is de hoogste verlichtingsintensiteit, dan volgt de verlichting bij de kruispunten en splitsingen, vervolgens de kunstwerken en in het buitengebied is het verder helemaal donker en wordt alleen op geleiding ingezet.

Bestaande structuren lopen door over de bloemrijke vegetatie. Het profiel van de fietsstraat volgt de logica van de fietssnelweg. De fietsstraat ligt in lijn met de fietssnelweg, met doorgaande weg als aansluiting. Routes sluiten op het eind van de fietssnelweg logisch aan.

INHOUDELIJKE BIJDRAGE

Voormalig medewerker Inge Kersten