Visie en werkwijze

H+N+S ziet haar werk als dienstbaar aan de publieke zaak en ontwerpt en realiseert sinds 1990 innovatieve, duurzame plannen, die antwoord geven op de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen.

Geschiedenis van innovatie

H+N+S is een ontwerplaboratorium dat zich richt op innovatie in onderzoek & ontwerp, gericht op het doen van ontdekkingen. Het bureau kent een mooie mix van jarenlange ervaring en jong elan. In de projectteams vindt kruisbestuiving plaats tussen expertise en vernieuwing.

Het bureau maakt daarbij gebruik van haar collectief geheugen en jarenlange ervaring. Het huidige werk van H+N+S Landschapsarchitecten is dan ook niet los te zien van de ontwikkeling van het bureau sinds 1990.

In de ruim 30 jaar dat H+N+S actief is, heeft het bureau diverse prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen. Met regelmaat verschijnen er publicaties over ons werk, van onszelf en door anderen.

Het team in 2020 op de zandmotor
First things first: eerst condities, dan vormgeving en inpassing van het programma

Het landschap als systeem

H+N+S benadert het landschap als een systeem van lagen die op elkaar inwerken. Het bureau neemt de landschapsvormende krachten en processen, zoals bodemvorming, hydrologie, natuurlijke dynamiek, infrastructuurontwikkeling en occupatie, als vertrekpunt. De kwaliteit van het ontwerp komt voort uit de logica van de lagen van het landschap en het betekenisvol ingrijpen door de mens in haar (natuurlijke) omgeving.

Het bureau zoekt in dit proces steeds opnieuw naar meerlagigheid, naar slimme meekoppelkansen die een plan beter haalbaar of waardevoller maken. De zoektocht om in elk plan toegevoegde waarde te realiseren, is hét handelsmerk van H+N+S Landschapsarchitecten.

Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo
NETWERK VAN SPECIALISTEN LEVERT GEZAMENLIJKE EXPERTISE

Cultuur van samenwerken

H+N+S werkt voor de rijksoverheid, provinciale en gemeentelijke overheden, waterschappen, marktpartijen, non-gouvernementele organisaties (NGO´s) en particulieren. Waar mogelijk werkt het bureau intensief samen met de bewoners en gebruikers van de stad en het landschap. Het vorm en inhoud geven aan de relatie van de mens en z'n omgeving is voor H+N+S een belangrijke inspiratiebron. Dit vertaalt zich in een houding waarbij wij continu alert zijn op wat er in de samenleving gebeurt en wat mensen drijft en bezighoudt.

Ook voor de projectteams binnen ons bureau is samenwerken een belangrijk kernbegrip. H+N+S is een monodisciplinair bureau waarbij vrijwel iedere ontwerper landschapsarchitect is. Onze medewerkers zijn zeer bewust met het vak en de ontwikkeling daarvan bezig en hebben een brede interesse maar kennen wel de grenzen van hun competenties. H+N+S werkt daarom vaak samen met experts uit andere vakdisciplines als architectuur, cultuurhistorie, stedenbouw, ecologie en civiele techniek. In de loop van de jaren heeft het bureau met dit netwerk van vakspecialisten een brede gezamenlijke expertise opgebouwd.

Nationaal Militair Museum Soesterberg, ontwikkeld met architecten, ecologen, tentoonstellingsmakers en vele anderen
HET ONTWERP IN HET PROCES: ZOEKTOCHT NAAR OVERSTIJGENDE CONCEPTEN

De bindende kracht van het ontwerp

Achter actuele thema’s, zoals kustveiligheid, Ruimte voor de Rivier en energietransitie, gaat een complexe werkelijkheid schuil, waarbij uiteenlopende (technische) disciplines een belangrijke bijdrage leveren aan de complexe opgaven die hieruit voortkomen. Bovendien zijn er bij dergelijke thema´s vaak diverse belangen mee gemoeid die in sommige gevallen lijnrecht tegenover elkaar staan. H+N+S Landschapsarchitecten hanteert bij elk project een integrale benadering die is gericht op het zoeken naar verbinding.

H+N+S zet bij dit soort projecten de bindende kracht van het ontwerp in waarbij het bureau de inbreng vanuit de verschillende disciplines 'aan elkaar tekent'. De betrokken ontwerpers tasten in samenspraak met de betrokken partijen af hoe er een overstijgend concept kan worden ontwikkeld dat breed gedragen wordt. In de afgelopen jaren is gebleken dat er een groeiende behoefte bestaat aan een dergelijke inhoudelijke en procesmatige integratieslag in projecten.

Geluidsribbels in Park Buitenschot verminderen het grondgeluid en vormen als landart project een aantrekkelijk park
VINGER AAN DE POLS VAN DE ACTUALITEIT, THEMA'S AAN DE HORIZON

Toekomstige uitdagingen en opgaven

We kijken vanuit een rijk verleden met een positief-kritische basishouding naar onze (vakmatige) toekomst. We geloven dat juist landschapsarchitecten meer en meer een brede en betekenisvolle rol in onze maatschappij kunnen spelen en dat de creativiteit, het ruimtelijk integraal denken en verbeeldingsvermogen van onze beroepsgroep meer dan ooit nodig is. De nieuwe maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen prikkelen ons tot verdere vernieuwing en ontwikkeling van ons bureau en onze vakopvatting. Daarin ligt ook de uitdaging voor de volgende 30 jaar van het bureau.

Vanuit H+N+S wordt continu en in onderlinge samenhang gewerkt aan de volgende grote maatschappelijke opgaven/thema’s, daarbij strevend naar een mooi, werkend en duurzaam bestendig Neder- en buitenland. We blijven verder zoeken en door sleutelen...

2050 An Energetic Oddessey - visie voor de Noordzee