Architectura + Natura

Bureaugeschiedenis

H+N+S Landschapsarchitecten is in 1990 opgericht door Lodewijk van Nieuwenhuijze , Dirk Sijmons en Dick Hamhuis (later opgevolgd door Jandirk Hoekstra ). Vanaf 2011 is stapsgewijs een aantal medewerkers toegetreden tot de directie en heeft de oud-directie haar taken neergelegd. De directie bestaat nu uit Nikol Dietz , Hank van Tilborg en Pieter Schengenga . Dirk, Lodewijk en Jandirk werken in de rol van adviseur mee aan de projecten van het bureau.

Sinds jaar en dag zijn wij lid van onze beroepsvereniging, de Nederlandse vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur ( NVTL ). Daarnaast zijn de landschapsarchitecten individueel ingeschreven bij het Architectenregister . Sinds 2019 zijn wij, als eerste landschapsarchitectuurbureau, aangesloten bij het kennisnetwerk NatuurPro , een netwerkorganisatie voor natuurprofessionals.

De geschiedenis van het bureau laat een aantal perioden zien, die elk kunnen worden gekarakteriseerd door een specifiek product, een nieuwe thematiek of een benadering van de opgave.

Regionaal Ontwerp

Voorafgaand aan de oprichting van het bureau maakten de oprichters naam met Plan Ooievaar, een ruimtelijk plan dat in 1985 de eerste Eo Wijers-prijsvraag won. Dit plan markeerde een nieuwe generatie regionale plannen met het bodem- en watersysteem en natuurontwikkeling als basis. Deze regionale projecten vormden in de eerste jaren van het bureau, naast studies over cascoplanning en de toekomst van de veenweidegebieden, het hoofdaandeel van de werkzaamheden.

In deze periode verschijnt tevens het boek ‘Oorden van onthouding’, waarin ecologen en landschapsarchitecten pleiten voor een natuurbenadering waarbij de natuurontwikkeling wordt geholpen middels ingrepen in de waterhuishouding of de bodem. Verder legt het bureau in deze periode met het ontwerp voor het Zaartpark (Breda) de basis voor een reeks inrichtingsplannen waarbij het ontwerpen aan bruggen en markante grondvormen een belangrijke rol speelt.

1990 - 1995

Duurzaam waterbeheer + Lagenbenadering

In deze periode groeit het bureau tot tien landschapsarchitecten en -ontwerpers. Het idee van een ontwerplaboratorium krijgt gestalte, een werkomgeving waarin landschappelijke thema’s worden onderzocht en waar in veelal interdisciplinaire teams door de schalen heen wordt ontworpen. Landschapsprojecten die in deze periode worden ontworpen, beslaan het volledige spectrum van nationale visies tot inrichtingsplannen. Een voorbeeld is de rivierdijkverzwaring van de Waaldijk tussen Afferden en Dreumel. Het nieuwe dijkprofiel, waarin veiligheid en een stoere verschijningsvorm samenkomen, wordt uiteindelijk overgenomen als het standaardprofiel voor de Deltawet grote rivieren.

Ook komt in deze tijd de waterhuishouding van Nederland op de ruimtelijke ordeningsagenda te staan. Onder leiding van Lodewijk van Nieuwenhuijze doet het bureau belangrijk pionierswerk in de doorvertaling van duurzaam waterbeheer in gebiedsplannen. Verder vindt H+N+S het concept van de lagenbenadering uit en brengt het bureau het boek ‘=Landschap’ uit, waarin de belangrijkste onderzoeksthema’s van het moment de revue passeren.

1995-2000

Erfgoed + Uitvoeringsprojecten

Ruim tien jaar na de oprichting krijgt het bureau de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs toegekend voor haar rol in de emancipatie van het vakgebied landschapsarchitectuur, en een paar jaar later neemt Dirk Sijmons de Rotterdam-Maaskantprijs in ontvangst. Hij publiceert later ter gelegenheid van de prijs het boek ‘Landkaartmos en andere beschouwingen over landschap'.

In deze periode komt de erfgoedthematiek hoog op de agenda te staan en worden plannen voor verschillende voormalige militaire verdedigingslinies, waaronder de Stelling van Amsterdam, aan het oeuvre van H+N+S Landschapsarchitecten toegevoegd.

De ambitie om ook aansprekende, uitvoeringsgerichte projecten te willen maken, krijgt in deze jaren een impuls door de bouwopgave in de Vinex-wijken IJburg (Amsterdam) en Leidsche Rijn (Utrecht) en enkele bijzondere opdrachten, zoals de omgeving van het Van Abbemuseum (Eindhoven) en diverse particuliere tuinen.

2000-2005

Gebiedsontwikkeling + Infrastructuur

In deze jaren groeit het bureau richting de huidige omvang van ruim 25 medewerkers. Als gevolg van de in het bureau opgebouwde knowhow en expertise krijgt H+N+S steeds vaker verzoeken om deel te nemen aan kwaliteitsteams. Dirk Sijmons wordt benoemd als Rijksadviseur voor het Landschap en Jandirk Hoekstra als leider van AtelierOverijssel. H+N+S verhuist in 2010 van Utrecht naar de Wagenwerkplaats in Amersfoort.

H+N+S levert in deze periode een belangrijke bijdrage aan het concept Ruimte voor de Rivier, een nieuwe kijk op de veiligheid van het riviergebied. Ook krijgt het bureau via uitvoeringsprojecten de kans om de principes die bij Ruimte voor de Rivier horen in concrete inrichtingsplannen te vertalen ( bypass Kampen en Waalweelde). Gebiedsontwikkelingsprojecten blijven een deel van de opdrachtenportefeuille vormen, waarvoor marktpartijen steeds vaker de opdrachtgever zijn. Het aandeel grote infrastructuurprojecten groeit, zoals het Routeontwerp A4 en A12, Gebiedsvisie A15, Centrale As Friesland en Landschapsplan Maasvlakte II .

2005-2010

Duurzame energie + Klimaatverandering

In een periode die wordt gekenmerkt door onzekerheid in de nasleep van de kredietcrisi neemt H+N+S deel aan verschillende selectieprocedures en open oproepen. Met succes, met gewonnen tenders voor onder meer het Nationaal Militair Museum (Soesterberg), de nieuwbouw van het RIVM (Uithof, Utrecht), Naturalis (Leiden) en Ruimte voor de Waal (I-Lent, Nijmegen).

Nikol Dietz en Hank van Tilborg treden in september 2011 toe tot de directie. In oktober van hetzelfde jaar wordt Dirk Sijmons benoemd tot hoogleraar landschapsarchitectuur aan de TU Delft. In maart 2012 wordt Jandirk Hoekstra benoemd tot Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit voor de provincie Noord-Holland. In 2014 treedt ook Pieter Schengenga vanuit de eigen gelederen toe tot de directie.

2010-2015

Strategische visie Arnavutköy Istanbul, 5e editie IABR

H+N+S goes international

H+N+S Landschapsarchitecten manifesteert zich in deze jaren nadrukkelijker in het buitenland. H+N+S wint diverse prijsvragen in België, zoals voor het park Belle Vue (Leuven) en het Citadelpark (Gent), en voor de Internationale Architectuur Biënnale 2012 in Rotterdam werkt het bureau aan Test Site Istanbul . In de VS is het bureau betrokken bij de Dutch Dialogues in New Orleans (in de nasleep van de orkaan Katrina) en even later succesvol met haar inzending voor New Jersey in het kader van de Rebuild by design -competitie (na de orkaan Sandy). De Nederlandse kennis wordt benut om deze plekken klaar te maken voor de klimaatverandering ('resilient').

In deze periode spelen energie en duurzaamheid een belangrijke rol in de portefeuille (o.m. Kleine Energieatlas en diverse windmolen-studies). In 2014 verschijnt de publicatie Landschap en Energie onder aanvoering van Dirk Sijmons waarin de ruimtelijke consequenties van de overgang naar duurzame energie met behulp van een aantal scenario’s wordt onderzocht. Het bureau werkt in deze periode verder aan onderdelen van het Deltaprogramma, waarin voor de volgende gebieden de consequenties van klimaatverandering zijn onderzocht en samengebracht in lange termijn verkenningen voor 2100: toekomstperspectieven voor Zuidwestelijke Delta, IJssel-Vechtdelta en Atelier Kustkwaliteit .

Dutch approach

In de herfst van 2015 viert H+N+S haar 25-jarig bestaan . Ter gelegenheid hiervan organiseren we op de Wagenwerkplaats een drieluik rondom de ‘Dutch Approach’. Op drie vrijdagmiddagen reflecteren binnen- en buitenlandse sprekers op de verdiensten en kansen van de ‘Dutch Approach’, onder leiding van Eric Luiten, destijds Rijksadviseur voor het landschap.

Gelauwerd

In de jaren 2017-2020 vallen we veelvuldig in de prijzen. Als bureau ontvangen we in 2017 de Landezine International landscape Award (LILA) voor ons oeuvre. Dirk Sijmons ontvangt dat jaar de Sir Geoffrey Jellicoe Award van de International Federation of Landscape Architects. In 2018 vallen we met NEXT Architects in de prijzen bij de Dutch Design Awards met de Zaligebrug. Met het project Ooijen-Wanssum ontvangen we een jaar later de juryprijs van de Waterinnovatieprijs in de categorie Waterveiligheid. Ook in 2019 ontvangen we de Lila Award in de categorie openbare ruimte voor het project Beatrixsluis.

2015-2020

Dick Hamhuis

Begin 2019 bereikt ons het droevige nieuws dat Dick Hamhuis, één van de founding fathers van H+N+S, is overleden. Hij leeft voort in de naam van ons bureau dat in 1990 startte als Hamhuis + Van Nieuwenhuijze + Sijmons.

De diversificatie van ons werkveld zet zich in deze periode verder door, met een breed palet aan opgaven als gevolg, groot en klein en met verschillende themavelden. Onze Majesteit de Koning neemt in 2019 officieel het Reevediep bij Kampen in gebruik. De nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer is de afronding van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Met de aanleg van het Reevediep wordt hoogwater makkelijker afgevoerd en ontstaan meer recreatie- en woonmogelijkheden in de IJsseldelta.

Sinds 2019 is H+N+S Landschapsarchitecten aangesloten bij Natuurpro: een netwerkorganisatie die zich inzet voor een natuurlijke leefomgeving, met natuurontwikkeling als basis voor een gezonde samenleving. Natuurpro is een netwerk van natuur-professionals, bestaand uit hoveniers, ecologen, landschapsarchitecten en natuuraannemers.

Ons jubileumjaar 2020 wordt, net als de rest van de wereld dit jaar, bepaald en overschaduwd door de coronacrisis, met name waar het onze feestelijke plannen betreft. Alles moet aangepast worden gevierd, maar vieren doen we toch, in het klein. En op werkgebied hebben we het gek genoeg drukker dan ooit.

DE EEUWIGE BRON

In deze periode is het winnen van de Eo Wijers prijsvraag met het concept 'De Eeuwige Bron' een hoogtepunt. Deze prijsvraag heeft een bijzondere betekenis voor ons bureau. De in 1985 gewonnen 1e editie van de Eo Wijers prijsvraag vormde de basis voor het bureau. Het is bijzonder om deze prijs nogmaals te winnen, en wel precies in het 30-jarig jubileumjaar, met een project dat hopelijk wederom een belangrijk stap in de landschapsinrichting van Nederland kan vormen, met oplossingen voor de droogteproblematiek in ons land. Samen met de provincie Overijssel, Vitens en Groene Metropool Twente, wordt momenteel gewerkt aan een vervolg.

2020 en verder

De Eeuwige Bron

JUBILEUMPUBLICATIE

Na een jaar voorbereiding verschijnt begin 2021 ons jubileummagazine ‘Denken, doen, laten’. Het is een uitgave die getuigt van 30 jaar geduldig en zorgvuldig sleutelen aan het landschap. Met ons 30-jarig bestaan als aanleiding kijken we met opdrachtgevers, samenwerkingspartners en oud-medewerkers naar de oogst en de ontwikkeling van onze beroepspraktijk, in het tijdsgewricht van 1990-2000. In de publicatie worden 30 gerealiseerde projecten van het bureau voor het voetlicht gebracht.

H+N+S is een bureau waar de medewerkers in het algemeen loyaal en honkvast zijn. Niettemin hebben door de jaren heen diverse mensen hun vleugels uitgeslagen en het nest verlaten. En dat is ook goed. H+N+S is echt een opleidingsmachine gebleken. Sommigen zijn een succesvolle eigen praktijk begonnen, klein (Clarie Laeremans, Thijs de Zeeuw) of groter (Feddes Olthof). Anderen hebben de rol van adviseur bij een particulier bureau verruild voor die van overheidsdienaar, bij een grote gemeente of rijksdienst, of hebben voor een carrière in het onderzoek of onderwijs gekozen. Onder de ex-werknemers bevinden zich met Eric Luiten (2012-2016) en Yttje Feddes (2008-2012) twee Rijksadviseurs voor het Landschap. Zij traden daarmee in de voetsporen van Dirk Sijmons die van 2004 tot 2008 als eerste deze functie bekleedde.

Broedplaats