Ecologie + Sociale diversiteit

Een continu stedelijk landschap, Cape Town

Kaapstad kent vele problemen als gevolg van ‘urban sprawl’. H+N+S ontwikkelde hiervoor een verdichtingstrategie, waarbij een multifunctioneel en toegankelijk park de basis vormt. Dit nieuwe parklandschap verbindt en bevordert de diversiteit van de stad.

Aanleiding

In het kader van ‘Cape Town World Design Capital 2014’ is een open oproep geplaatst om deel te nemen aan de denktank ‘Density Syndicate’. De vraag was om de mogelijkheden te verkennen voor verdichting van de stad, om zo verdere ‘urban sprawl’ (met alle bijbehorende negatieve gevolgen) te voorkomen en de kwaliteiten van de stad te benutten.

Onze strategie voor regeneratie van het gebied richt zich op verbindingen, ecologie en diversiteit

Het ‘Two Rivers Urban Park’ is een groot groengebied midden in Kaapstad, waar de vervuilde rivieren Liesbeek en Black River samenkomen. Dit gebied is in tijden van de Apartheid ingezet als ‘bufferzone’ om verschillende bevolkingsgroepen van Kaapstad te scheiden. Onze strategie voor regeneratie van het gebied richt zich op verbindingen, ecologie en diversiteit. Zo ontstaat een nieuw parklandschap, dat veiligheid biedt tegen overstromingen, de ecologie in de regio verrijkt, de stad verbindt en de diversiteit vergroot.

Resultaat

Ecologie

Het onderliggend landschap en het watersysteem vormen de drager voor ontwerp en ontwikkeling; een gezonde ecologie als basis. In ‘From borders to bridges’ bepaalt de overstromingsfrequentie de ruimtelijke organisatie van het plan. Het rivierbed wordt verruimd, zodat er ook in droge tijden een redelijke waterkwaliteit kan worden gehandhaafd. Bovendien wordt maximaal ingezet op infiltratie en hergebruik van het water. Verschillende waterkwaliteiten (zoals het regenwater dat op daken en verharding van de aanliggende wijken valt versus het rivierwater) worden gescheiden en het watersysteem wordt geïntegreerd in nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Vervuild water wordt op natuurlijke wijze gefilterd en gerecycled. Door het water zo lang mogelijk vast te houden en getrapt af te voeren kan de rivierecologie weer floreren. Zo krijgt de stad op den duur een mooie en gezonde drager voor verdere groei en ontwikkeling van ecologische en sociale diversiteit.

Verbinden

De tweede planlaag bestaat uit het opheffen van barrières en creëren van nieuwe verbindingen. De stadsdelen ten oosten en ten westen van het park worden weer verbonden en het gebied wordt toegankelijk gemaakt. Bij het opheffen van fysieke en psychologische barrières zijn openheid en verbondenheid letterlijk en figuurlijk cruciaal.

Diversitet

De derde strategie is het nastreven en stimuleren van zo groot mogelijke diversiteit van functies en inkomensgroepen. Een hoge dichtheid en mix aan functies, het mengen van type woningen en een mix aan bewoners door te streven naar 50% sociale en 50% markt-woningen moet ervoor zorgen dat ook dit deel van Kaapstad bruisend wordt.

INHOUDELIJKE BIJDRAGE

Voormalig medewerker Arjen Meeuwsen