Nieuws

Fryske Energiewaaier gelanceerd

6 oktober 2020
Fryslân

Vorige week is de Fryske Energiewaaier gelanceerd: een hulpmiddel voor ambtenaren, bestuurders, maatschappelijke organisaties en bewoners om met elkaar het gesprek aan te gaan over de opwek van duurzame energie in Fryslân.

“We hebben de resultaten bewust in een Waaier gepresenteerd” vertelt Pim Kupers van H+N+S. “De Waaier laat zien welke technische mogelijkheden er allemaal zijn om duurzame elektriciteit op te wekken in Fryslân. Per bouwsteen hebben we ook de aandachtspunten benoemd, met Liander een net-impact bepaald en kansen voor meerwaarde in het gebied besproken. De energietransitie staat namelijk niet op zichzelf, door het te verbinden aan de andere gebiedsopgaven creëren we meer ruimte en draagvlak voor deze opgave. En gaan we slim om met de schaarse ruimte”.

“De Waaier is ontwikkeld in samenwerking met de ambtelijke begeleidingsgroep. Complimenten hoe deze inhoudelijk en intensief betrokken zijn geweest bij dit traject. Daarmee hebben we de Waaier echt eigen gemaakt voor de regio Fryslân” aldus Janneke Schurer van BügelHajema Adviseurs.

De Fryske Energiewaaier is het mooie eindresultaat van een Verkennend Onderzoek in RES regio Fryslân, waar Overmorgen, H+N+S Landschapsarchitecten en BügelHajema Adviseurs als partners hebben samengewerkt met een werkgroep van ambtelijke experts en Liander. De waaier hebben we op 22 september aangeboden aan gedeputeerde mevr. Poepjes en dhr. Wassink, wethouder van de gemeente Leeuwarden.

“In Friesland gaat alles op z’n Frysk, zo ook de RES” aldus Sanne de Boer, die vanuit Over Morgen betrokken was bij deze RES. Het tijdsbestek was kort. Daarom hebben we een alternatieve route uitgestippeld. Voor de concept RES hebben we een technisch bod gedaan: de bestaande projecten in Fryslân opgeteld. Deze projecten zijn immers al gerealiseerd of (zo goed als) vergund en vinden zeker doorgang. Zo hebben we tijd gewonnen om met het Verkennend Onderzoek de kansen en zorgen in de regio op te halen met betrekking tot duurzame opwek. In twee ronden werksessies is veel kennis uitgewisseld, ambities gedeeld en zijn ook gezamenlijke belangen benoemd. “De uitkomst van het onderzoek, gepresenteerd in een Waaier, kan in de volgende fase richting RES 1.0 behulpzaam zijn om de ambities van Fryslân te verkennen en initiatieven te concretiseren. Het is echt een hulpmiddel voor het gesprek”.

Uitsnede uit de fictieve kaarten