Nieuws

Partnerschap voor ontwikkeling drinkwaterconcept van de toekomst gaat van start

29 juni 2023
Nederland

Vitens gaat samen met het consortium LLEV (Living Lab En Verder, ofwel ‘lef’) de drinkwatervoorziening van de toekomst mogelijk maken. LEVV is een samenwerking van de bedrijven ADS Groep Water, Logisticon Water Treatment, Aveco de Bondt, IA Groep B.V., Ramboll, Visser & Smit Hanab, H+N+S Landschapsarchitecten en dutch process innovators.

De huidige drinkwater infrastructuur is onvoldoende toekomstbestendig, en ook de ontwikkeltijd van nieuwe infrastructuur is vaak te lang. Een nieuwe winning realiseren kan zomaar 20 jaar in beslag nemen. De maatschappelijke veranderingen vragen een veel snellere aanpassing. Vitens streeft daarom naar meer flexibiliteit in met name de bronnen en zuivering van drinkwater en naar duurzame winningen met een kleiner ruimtebeslag die meerwaarde bieden voor de omgeving. Voor deze nieuwe winningen is het van belang dat zij ook bij veranderende condities en/of grote klimaatveranderingen ongestoord drinkwater kunnen blijven leveren.

Het zogenaamde Living Lab Strategisch Hart is de proeftuin om het drinkwaterconcept van de toekomst in praktijk te ontwikkelen, te realiseren en de werking en impact ervan aan te tonen. Het project beoogt een blauwdruk voor toekomstige, meer uniforme drinkwaterlocaties te ontwikkelen, die tevens modulair, adaptief én schaalbaar zijn naar behoefte.

Verbinden van lange en korte termijn ambities 

Het living lab geeft invulling aan de korte termijn behoefte om extra drinkwater te produceren uit alternatieve bronnen. De lange termijn ambitie van Vitens is gericht op het ontwikkelen van de zogenaamde ‘eeuwige bron’ van schoon en goed beschermd grondwater. Hiervoor werd eerder o.a. met H+N+S en Ruimtevolk het concept Panorama Waterland ontwikkeld, waarin waterwinning, natuurontwikkeling, circulaire en duurzame landbouw en recreatie hand in hand gaan. Het LLEV-consortium heeft hierop ingespeeld door deze lange termijn ambitie te koppelen aan de korte termijn behoefte om extra drinkwater te produceren uit alternatieve bronnen. Alle belanghebbenden in de omgeving zullen daarbij worden betrokken om belangen te integreren, positieve impact te maken en gezamenlijk invulling te geven aan deze ambitie en toekomstvisie.

Lees het hele artikel over het partnerschap hier.