Ontwikkeling + Water-veiligheid

Rebuild by Design competitie

In juni 2014 werd ons team uitgeroepen tot één van de winnaars van de Rebuild by Design Competition. Living with the Bay is het voorstel voor de zuidkust van Nassau County. Het laat de verschillende manieren zien waarop de gemeenschap van deze regio zich tot een toekomst- en overstromings-bestendige regio kan ontwikkelen. Om zo ver te komen neemt het ontwerpvoorstel het hele water- en kustsysteem in acht. Van de hogere bovenstroomse gebieden, via de rivieren en kreken, door de baai en moeraszones tot aan de eilanden voor de kust.

Aanleiding

In 2013 liet Superstorm Sandy in New York en New Jersey een verwoestend spoor na dat alleen al op Long Island (NY) leidde tot ruim 95.000 verwoeste of beschadigde gebouwen. Als reactie hierop werd Rebuild by Design geïnitieerd door President Obama’s Hurricane Sandy Rebuilding Task Force en het U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD). Rebuild by Design is een uit drie fasen bestaande ontwerpwedstrijd voor innovatieve en uitvoerbare voorstellen om de veerkracht in het door Sandy getroffen gebied te bevorderen en te beschermen tegen nieuwe overstromingen.

The ‘buffered bay’ is een lange termijnstrategie die werkt voor waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit

Onderzocht is hoe de veiligheid van de regio tot 2100 kan worden gegarandeerd en tevens datgene versterkt wordt dat het leven nabij de baaien zo geweldig maakt. Van een aantal extremen bleek de ‘buffered bay’ de meest kansrijke lange termijnstrategie. De hoge waterstanden in de baai worden gedempt door uitbreiding van het moeras met hoge beboste ruggen en slimme compartimentering. Een stelsel van aantrekkelijk ontworpen ringdijken (waaronder opgetilde wegen) op de grens land-water zorgt voor extra veiligheid. Het bestaande stedelijke gebied wordt waar mogelijk ontkoppeld van het water in de baai. Voor de berging van regenwater is voldoende ruimte in groene straten en verbrede kreken.

Aanpak

Meervoudige oplossing

Living with the bay kiest niet voor een enkelvoudige oplossing. De strategie beslaat een waaier van kleine en grote, natuurlijke en civiel-technische ontwerpvoorstellen. Naast het verhogen van de waterveiligheid dragen de ontwerpvoorstellen stuk voor stuk bij aan het verbeteren van de economische, ecologische en sociale waarde van de regio.

Resultaat

De voorstellen omvatten maatregelen om golfoploop, waterafvoer en zeespiegelstijging te beperken door het sedimentsysteem aan de pakken, op strategische plekken te verdedigen, door moerasherstel, aanleg van dijken, en het creëren van stormkeringen. Het stedelijk watersysteem wordt aangepakt om de overlast van regen te beperken en de waterkwaliteit in de kreken en de baai te verbeteren.

Natural resiliency

Voor het gebied van Freeport zijn twee strategieën verder doordacht. De eerste is het benutten van de bestaande moeras- en rietlanden voor het dempen van de golfwerking. Hiervoor is nauw samengewerkt met Deltares, Apex en Rebel om zo een effectieve, aantrekkelijke en realiseerbare vorm voor de moerasruggen te ontwerpen.

Dijkring strategie

Gezien de grote hoeveelheid aan privé bezit aan de kust is het waardevol een slimme strategie te ontwikkelen voor het vergroten van de veiligheid met zo min mogelijk ruimtebeslag. Door het ophogen van de wegen en de aangrenzende buitendijkse percelen of woningen, die samengaat met een verbeterde regenwater-opvang en -afvoer ontstaat een gelaagde strategie die zich in de tijd kan ontwikkelen.

Vervolg

De komende jaren wordt een deel van het ontwerp, “Mill River, a slow stream” uitgewerkt en uitgevoerd. Tezamen met Bosch-Slabbers en Palmbout is hiervoor het in New York gevestigde WaterLand Design Inc. opgericht, om deze uitvoering in opdracht van GOSR samen met de overige partijen van het Living with the Bay project tot een succes te maken.

Het ontwerp voor Living with The Bay, Nassau County is tot stand gekomen door de samenwerking met Interboro Partners, Bosch&Slabbers, Palmbout Urban Landscapes, APEX, Deltares, TUDelft, NJIT, Rebel Group en Project Projects.

Voor meer informatie over het proces en de andere projecten kunt u terecht op de website van Rebuild by Design.

INHOUDELIJKE BIJDRAGE

Voormalig medewerkers Inge Kersten en Joppe Veul