Vogelvallei + Truck-parking

Masterplan en inrichtingsplan MaasvlaktePlaza

Waar Maasvlakte 1 en 2 elkaar raken ligt het complex van de Slufter. Oude kleirijpingsvelden en bezinkbassins zijn niet meer nodig. De vrijkomende ruimte krijgt een tweede leven als beveiligde truckparking plus een geheel vernieuwde vogelvallei. De ontwikkeling van de haven en de natuur gaan hier hand en hand.

Aanleiding

Het Havenbedrijf Rotterdam realiseert op de overgang van Maasvlakte 1 en 2, naast de Slufter en de entree tot MV2, een beveiligde truckparking (359 parkeerplaatsen) met faciliteiten. De ontwikkeling van Maasvlakte Plaza omvat een stallingsplaats voor truc­kers met bijbehorende voorzieningen in combinatie met een kleinschalig bedrij­venterrein, inclusief landschappelijke inpassing van het geheel.

Vogelvallei

Maasvlakte Plaza wordt deels geschikt gemaakt voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen en bijzondere transporten. Bij de truckparking komt een centraal gelegen gebouw met voorzieningen (onder meer horeca en sanitair), aangevuld met kantoorruimte. Onderdeel van het project is ook de herinrichting en uitbreiding van de bestaande Vogelvallei. Hiermee ontstaat een natuurgebied van 21 hectare, bestaande uit diverse eilanden met ertussen ondiepe waterpartijen.

De ontwikkeling van Maasvlakte Plaza is door ons opgepakt om de havennatuur een impuls te geven

Het ontwerp zet in op een stevig landschappelijk raamwerk, een omranding van groen en water. Water wordt ingezet als belangrijk inrichtingselement dat bijdraagt aan de ruimtelijke en ecologische kwaliteit en tevens een rol speelt voor beveiliging en drainage. Bijzondere aandacht gaat uit naar de bestaande Vogelvallei – eigenlijk een vogeleiland - met een functie als rust-, broed- en/of foerageergebied voor verschillende vogelsoorten. Door de Vogelvallei uit te breiden en her in te richten - met een variatie in ecologische milieus - wordt het gebied nog geschikter voor kustvogels en eendensoorten.

Aanpak

In 2011 is door H+N+S een Masterplan voor Maasvlakte Plaza opgesteld (september 2011). In vervolg hierop is door H+N+S is samenwerking met het havenbedrijf doorgewerkt om het plan tot realisatie te brengen. Hierbij moesten programmatische wensen, het financieel kader en de ruimtelijke ambities  en ambities op het gebied van duurzaamheid bij elkaar gebracht worden.

Wij hebben het plan niet alleen gemaakt. Het ontwerp van de nieuwe Vogelvallei is tot stand gekomen in samenwerking met ecologische experts van bureau Stadsnatuur Rotterdam en in nauwe afstemming met diverse lokale natuurbelangenorganisaties. De bouwwerkzaamheden zijn in september 2015 gestart zodat Maasvlakte Plaza in mei 2017 klaar is. Als eerste wordt de Vogelvallei heringericht.

Landschappelijk raamwerk

Belangrijke planinzet is het creëren van een efficiënte ruimtestructuur, waarin ruimte voor groen en water, verpozen en ecologie maxi­maal worden gecombineerd. Door de waterpartij op te rekken naar de randen van het gebied ontstaat een krachtige groenblauwe omranding, die past bij de schaal van de Maasvlakte. De rand heeft een functie voor de wateropvang, de natuur en beveiliging van truckparking en bedrijventerrein. Door de inzet van water wordt het gebruik van hekken beperkt.

Resultaat

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de ontwikkeling van Maasvlakte Plaza. Veel wordt geregeld in de uitgifte in het ontwerp (duurzaam bouwen), bouwproces en materiaalgebruik. Maar ook op stedenbouwkundig niveau speelt duurzaamheid een belangrijke rol in het ontwerp voor MV Plaza. Hierbij richten de duurzaamheidsambities zich op 3 thema’s: bereikbaarheid met OV en fiets, water en ecologie. Deze aspecten zijn in het plan geïntegreerd.

Water

Er wordt een robuust en duurzaam watersysteem nagestreefd met ruimte voor buffering, berging én natuurlijke zuivering. Water dat af­stroomt van het verharde oppervlak wordt gebufferd in de watergangen. Door aan weerszijden van de brede watergangen zacht hellende oevers te voorzien krijgen de watergangen tevens een ecologische en deels zuiverende functie. De westrand van de Vogelvallei wordt ingericht met helofytenstroken als zuiveringsgebied.

Groendaken

De daken van de toekomstige loodsen kunnen benut worden om ondiepe kisten te plaatsen. Gevuld met met grind/schelpen dienen deze als broedplek voor Scholeksters. Eventuele zonnepanelen op de daken zorgen voor de productie van duurzame energie en zorgen daarbij voor een aantrekkelijk, herbergzaam micro­klimaat voor de nestelende vogels. Door het dak af te werken met groen, krijgt het dak een bijkomende isolatielaag én een watervasthoudend vermogen.

Natuur

Water speelt ook een belang­rijke rol in het 3e duurzaamheidsthema: ecologie. De Vogelvallei wordt uitgebreid en ontwikkeld tot waar Vogelparadijs, bestaand uit een combinatie van banen kaal zand en schel­pen voor grondbroeders én een hoger deel bedoeld voor vogels die zowel op kale, als op spaarzaam met gras begroeide ondergronden broeden. Het water houdt predators als de vos buiten.

20140506_JV_MaasvlaktePlaza.jpg
profiel.jpg

INHOUDELIJKE BIJDRAGE

Voormalig medewerker Joppe Veul