Nieuws

IABR 2022 It's about time

18 oktober 2022
Rotterdam

De tentoonstelling voor het Ministerie van Maak is geopend als onderdeel van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). De tentoonstelling behelst 101 maquettes die laten zien hoe de woningbouwopgave van Nederland op innovatieve wijze ingevuld kan worden. H+N+S Landschapsarchitecten heeft één van de maquettes gebouwd. We tonen het concept van Bos & Wonen dat door H+N+S, Buiting Advies en Roosemalen & Savelkoul is ontwikkeld in een recente studie over de combinatie van de bos- en woningbouwopgave.

BOS EN WONEN

Het concept Bos & Wonen combineert twee urgente opgaven in één strategie: de Nederlandse woningbouwopgave en de ambitie om 37.000 hectare bos te realiseren om CO2 op te slaan. Hierdoor ontstaan bosrijke woonwijken waar de klimaatopgaves, biodiversiteitsherstel en een hoge kwaliteit van leven zijn gecombineerd. Bos & Wonen nodigt uit tot sociale interactie (‘ontmoeting’), sport en spel (‘gezondheid’) en brengt de natuur tot aan de voordeur. Het bos wordt daarbij bekostigd uit een deel van de overwaarde. Per regio in Nederland is uitgerekend op basis van grondwaarde en woningwaarde om welke omvang dit gaat.

HET PLAN

Dit is vertaald naar een schetsplan voor het gebied rond Steensel. Het beekdal van de Run stroomt midden door dit gebied – deels Natura2000. Het gebied staat erg onder druk doordat de beek is rechtgetrokken en de invloed van de landbouw tot aan de oever van de beek reikt. Tegelijkertijd staat de landbouw onder druk op de dekzandruggen, de hogere delen waar met name droogte een enorme impact heeft. In het plan wordt een toekomstbestendige kringlooplandbouw voorzien op de flanken.

BOSBUURTEN EN BOSERVEN

Op de hogere delen is behoefte aan woningbouw. Landbouw maakt hier plaats voor ‘bosbuurten’ in aansluiting op het dorp en omliggende bossen. Een afwisseling van droog bos en open ruimtes zorgt voor een gevarieerde woonomgeving. Ook het beekdal wordt grotendeels omgevormd binnen het concept van Bos & Wonen. De agrarische erven op de rand van het beekdal worden getransformeerd tot ‘boserf’. In het beekdal zelf is ruimte voor beekbegeleidend bos, maar ook extensief grasland wat ten dienste blijft van de blijvende agrariërs.

De biënnale is nog tot en met 13 november te zien in Rotterdam.

Bezoek aan Little C op de route naar de IABR