Noordzee + Energie

2050 - An Energetic Odyssey

2050 - An Energetic Odyssey is een publiek-private samenwerking, waarbij ontwerpend onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden, kansen en ruimtelijke implicaties voor en van de realisatie van grootschalige winning, transport en opslag van hernieuwbare energie op en om de Noordzee. Dit project toont welke rol de Noordzee kan spelen bij het halen van het eind 2015 in Parijs mondiaal afgesproken tweegradendoel, als samenwerking voor grootschalige exploitatie van windenergie centraal staat.

Aanleiding

Europa heeft zich gecommitteerd om de broeikasgasuitstoot met 80-95% te reduceren in 2050, om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. In dit plan wordt getoond hoe dit er in praktijk uit kan komen te zien voor de Noordzee en wat dit betekent voor de natuur, havens, visserij en recreatie.

In opdracht van de IABR2016, heeft H+N+S i.s.m. Ecofys en Tungsten Pro een plan gemaakt voor de gehele Noordzee, waarbij deze wordt getransformeerd tot een bron van hernieuwbare energie voor Europa.

De Europese klimaatdoelstelling vergt ingrijpende systeemveranderingen

De Europese klimaatdoelstelling vergt ingrijpende systeemveranderingen. '2050 - An Energetic Odyssey’ laat zien hoe diepgaand de energietransitie van fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas, naar een grotendeels door hernieuwbare energiebronnen gevoede energievoorziening feitelijk is. Het is een (ruimtelijke) opgave die nog altijd flink wordt onderschat.

Aanpak

Dit ontwerpend onderzoek is tot stand gekomen in een publiek-private samenwerking met o.a. het Ministerie van Economische Zaken, Van Oord, Shell, TenneT, Zeeland Seaports, European Climate Foundation, RWE, Natuur en Milieu, Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam.

Resultaat

Om de klimaatdoelstellingen te behalen zullen we op land alles uit de kast moeten halen op het gebied van energiebesparing, centrale en decentrale initiatieven met zonnepanelen, wind, biomassa, geothermie, restwarmte, enzovoorts. Zelfs met een maximale inspanning zal dit alles ontoereikend blijken.

2050 – An Energetic Odyssey verbeeldt een systeemsprong die het mogelijk maakt dit gat te dichten door op zeer grote schaal windenergie voor de omringende landen te oogsten op de relatief ondiepe Noordzee.

Tentoonstelling IABR

De resultaten van het ontwerpend onderzoek zijn als animatie op de IABR2016 getoond en laten zien wat er bij zo’n ambitieuze aanpak komt kijken, welke infrastructuur dat vraagt, wat meekoppelen met de Noorzee-natuur betekent, wat het belang is van een ondernemende overheid, welke innovaties dit vraagt en vooral welke nieuwe economische dynamiek dit zal genereren, bijvoorbeeld in de offshoresector. Ontwerpend onderzoek blijkt cruciaal om deze cognitieve sprong te kunnen maken.

De installatie is bedoeld als een oriëntatiepunt voor een brede dialoog tussen publieke en private partijen en een nieuwe, tot de verbeelding sprekende stap richting de realisatie van grootschalige winning, transport en opslag van hernieuwbare energie op en om de Noordzee. Aan de hand van een robuust toekomstscenario worden ontwikkelingsperspectieven geschetst.

Next economy

De titel van het project 2050 – An Energetic Odyssey is bedoeld als provocatie. Velen onderschatten de omvang van de uitdaging, en denken dat de transitie alleen gedragen hoeft te worden door middel van kleinschalige projecten. Het mondiaal afgesproken doel van een beperking van de opwarming tot 1,5 tot 2 graden vergt echter ook grootschaliger, ingrijpender veranderingen van het systeem. Het goede nieuws is dat er in principe genoeg energie te oogsten is op de Noordzee. 2050 – An Energetic Odyssey laat zien dat de Next Economy een schone economie kan zijn.

Credits

2050 – An Energetic Odyssey - de vitale rol van de Noordzee bij de energietransitie is tot stand gekomen in opdracht van de IABR i.s.m. Ministerie van Economische Zaken, Van Oord, Shell, TenneT, Zeeland Seaports, European Climate Foundation, RWE, Natuur en Milieu, Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam, H+N+S Landschapsarchitecten, Ecofys en Tungsten Pro.

Meer informatie

Het project 2050 - An Energetic Odyssey is onderdeel van IABR–2016–THE NEXT ECONOMY, de zevende editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam die plaats vindt van 23 april tot en met 10 juli 2016, in de Fenixloods II, op de Paul Nijghkade 19, Katendrecht Rotterdam. Naast dit project is H+N+S ook bij twee andere projecten betrokken geweest, namelijk Atelier Groningen - A Nordic City en Energising the Subsurface. Ga voor meer informatie over de tentoonstelling naar de website van de IABR .

Het project 2050 - An Energetic Odyssey is ook belicht in onder meer:

INHOUDELIJKE BIJDRAGE

Voormalig medewerker Joppe Veul