dijken + zuid-holland

Ruimtelijk perspectief dijken Zuid-Holland

Zuid-Holland is dijkenland bij uitstek en het is opvallend hoe bepalend de dijken zijn voor het landschap. De komende jaren zullen veel dijken versterkt moeten worden. Dit ruimtelijk perspectief geeft handvatten opdat de dijken en kaden niet alleen nu, maar ook in de toekomst een belangrijk onderdeel van het Zuid-Hollandse landschap vormen waar we met recht trots op mogen zijn!

aanleiding

EEN BREDERE GEBIEDSOPGAVE

De dijken in Zuid-Holland zijn, meer dan in veel andere delen van het land, geen ‘kale dijken’ te noemen. Op, aan en achter de dijk wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. In het verleden was de aanpak van de dijkversterking vooral gericht op de waterveiligheid. Inmiddels is er een breed besef dat de dijk meer is dan een waterkering. Daarmee raakt de dijkversterking nauw aan andere opgaven en is deze vaker deel van een bredere gebiedsopgave.

kaartbeeld dijktypologie
VAN DIJKVERSTERKING NAAR INTEGRALE GEBIEDSONTWIKKELING

De afgelopen jaren is de toekomstige dijkversterkingsopgave in volle omvang duidelijk geworden. De opgave is urgent, van grote omvang en raakt aan tal van landschapskwaliteiten. De ambitie bij de aankomende dijkversterkingen is een goede balans tussen waterveiligheid, de gebruikswaarde en de belevingswaarde van de dijken.

aanpak

Alle dijken in de provincie zijn op kaart gezet en getypeerd. Per dijktype is een dijkpaspoort opgesteld met daarin een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en huidige verschijningsvorm alsook de ambitie voor de toekomst. Vervolgens zijn de opgaven die op de dijken afkomen in beeld gebracht en is een visie ontwikkeld hoe hier op een goede manier invulling aan gegeven kan worden.

resultaat

DIJKTYPOLOGIE

Om tot deze dijktypologie te komen is een landschappelijke invalshoek gekozen, waarin de ondergrond, ontstaansgeschiedenis en het huidige gebruik in beschouwing zijn genomen. Bij het ontwikkelen van de dijktypologie is het steeds de zoektocht en afweging geweest om tot ruimtelijk duidelijk onderscheidende types te komen, het overzicht te bewaren, maar wel recht te doen aan de grote verscheidenheid aan dijken en kades. Als hulpmiddel bij deze ordening is gebruik gemaakt van vier hoofd landschapstypen: het zeekleipolder-, veenweide-, droogmakerijen- en kustlandschap.

overzicht van de dijktypes

LEIDENDE PRINCIPES

Er wordt ingezet op een nieuwe en goede balans tussen waterveiligheid, de gebruikswaarde en de belevingswaarde van de dijken. De strategie: van dijkversterking naar gebiedsontwikkeling. Om hier invulling aan te geven zijn zes leidende principes opgesteld.

overzicht leidende principes

REGIONALE AANDACHTSGEBIEDEN

Een aantal dijkzones springt er uit omdat hier integrale opgaven op regionale schaal bij elkaar komen. Deze gebieden verdienen bijzondere aandacht. Denk aan open processen om met partners en stakeholders kansen te verkennen, ontwikkeling van nieuwe concepten, duidelijke keuzes voor de toekomst en bijzondere samenwerkingsverbanden om stap voor stap tot realisatie te komen

vervolg

WEBSITE

Het ruimtelijk perspectief dijken wordt door de provincie omgezet naar een website, op dezelfde manier als de provinciale gebiedsprofielen.