Associate partner, stedebouwkundige en bureaumanager

Gepke Heun

Gepke is stedebouwkundige en senior projectleider bij H+N+S. Daarnaast vervult zij de rol van bureaumanager. Naast het inhoudelijk werk als projectleider, werkt Gepke aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van het bureau.

Achtergrond

Vanuit de ambitie een bijdrage te willen leveren aan een duurzame ruimtelijke ordening van Nederland studeerde Gepke Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Daar haalde zij haar Bachelor Architectuur en Master Stedenbouw. In maart 2008 studeerde zij af met een project over nieuwe dorpen in het landelijk gebied van de Randstad. Ook behaalde zij de ‘Belvedère aantekening’ over de omgang met cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Tijdens en na haar studie werkte Gepke als parttime ontwerper bij Bureau Alle Hosper. Sinds september 2008 werkt Gepke als stedenbouwkundige en landschapsontwerper bij H+N+S Landschapsarchitecten. In juli 2023 is Gepke toegetreden als associate partner.

Aandachtsvelden

Gepke heeft bij H+N+S ervaring opgedaan in een breed scala aan projecten. Het accent van haar werkzaamheden ligt op strategische projecten over maatschappelijke thema’s. Naast ontwerpwerk doet Gepke ontwerpend onderzoek en voert binnen projecten de praktische projectleiding. Gepke werkt in wisselende teams en vindt het belangrijk om in een proces van co-creatie met de betrokken partijen tot een gedragen ontwerp te komen.

Water en energie

Gepke heeft een fascinatie voor de combinatie van techniek en ontwerp en werkt graag aan projecten op het gebied van regionale waterplanning en de energietransitie. Trots is zij op het ontwerp van twee nieuwe dijktypen als onderdeel van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, opgeleverd in 2021. Vooruitlopend daarop stelde zij een handreiking op voor de dijkverbetering van de dijken in de noordelijke Maasvallei. Andere voorbeelden zijn het MIRT onderzoek Meerlaagsveiligheid Marken, de Handreiking ruimtelijke kwaliteit dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg, het Lange termijn perspectief IJssel-Vechtdelta en de scenariostudie naar waterberging in de Dungense Polder bij Den Bosch.

Voorbeelden op het gebied van energietransitie zijn het beeldkwaliteitplan voor windener­gie in de Wieringermeer en de visie voor de inpassing van windenergie langs de E40 in België. Voor de gemeente Groningen heeft Gepke een beleidskader zonne-ener­gie opgesteld en voor de provincie Zuid-Holland de handreiking ruimtelijke kwaliteit zonne-energie.

"Ik was altijd al trots op Elburg, maar dit project met de mooie gebiedsvisie als resultaat, waarin jullie de omgeving en de mensen hebben verbonden, maakt me alleen maar trotser"

Op de grens van stad en land

Vanuit haar stedenbouwkundige achtergrond werkt Gepke graag aan projecten op het grensvlak van stad en land. Zo maakte zij het landschapsplan voor Leeuwarden West en bijbehorende inrichtingsplannen voor de dorpen Ritsumasyl, Deinum en Marsum. Voor de Provincie Zuid-Holland heeft Gepke vijf Gebiedsprofielen Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld en voor de Gemeente Reusel-de Mierden maakte zij de structuurvisie. Recent maakt zij een gebiedsvisie voor het beschermd stadsgezicht voor Elburg.

Ontwerpend onderzoek

Naast ontwerpwerk doet Gepke ontwerpend onderzoek. Van het ontwikkelen van nieuwe planvormingsmethodes (Onderzoeksproject Integrated Planning and Design for Deltas) tot het in kaart brengen van landschappelijke woonvormen (Boek Landschappelijk Wonen) en het analyseren van de Rijksbufferzones (Jubileumboek Rijksbufferzones) tot kaartanalyses over waterveiligheid en klimaatbestendigheid voor het Deltaprogramma (Atlas Nieuwbouw en Herstructurering).