Polder + Dorpsrand

Een nieuw dorpsgezicht voor Deinum

Met de aanleg van de Rijksweg 31 Leeuwarden zal de oostrand van Deinum ingrijpend veranderen. Door het overbodig geworden wegtracé van de N31 tussen Deinum en Marssum/Boksum ontstaat de kans om Deinum een nieuwe dorpsrand te geven, met zicht op de historische Hegedyk en de voormalige Middelzee.

Aanleiding

In 2008 is er door het dorp zelf een plan gemaakt voor het gebied. Er was veel draagvlak voor, maar gezien de huidige economische situatie en de ingestorte huizenmarkt en demografische ontwikkeling niet meer realistisch. Het nieuwe inrichtingsplan dat opgesteld is door H+N+S landschapsarchitecten gaat uit van een gefaseerde ontwikkeling met een dorpse schaal en maat. De nieuwe dorpsrand wordt vanuit het oosten gezien het nieuwe gezicht van Deinum.

EEN VERBINDENDE WATERGANG SMEEDT DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN AAN ELKAAR

Het plan zet in op een sterke verweving tussen dorp en landschap met de west- en noordzijde van het dorp als inspiratie. Vier woonvelden en een nieuw sportcomplex liggen als clusters in de nieuwe dorpsrand en worden geleed door groene ruimtes. De woningen staat zoveel mogelijk met hun voorkant naar het landschap gericht; er wordt áán het landschap gewoond. 

Schets model 1 woningbouw en haventje
Schets model 2 woningbouw en haventje

Aanpak

Het inrichtingsplan is middels een aantal werksessies samen met het dorpsbelang en de gemeente ontwikkeld. Hierbij is als eerste het programma verkend, waaronder de sportvoorzieningen, woningbouw en de wens voor een nieuw haventje en verbeterde routes richting het ommeland. Een modellenstudie heeft vervolgens geleid tot ontwerpuitgangspunten die de basis vormen voor de verdere uitwerking van het inrichtingsplan.

Resultaat

Het ontwerp voorziet in een doorlopende parkzone, met de Deinumer Feart inclusief haventje als verbindend element. Drie sportvelden en een clubhuis voegen zich binnen de historische verkavelingsstructuur. De vier woonvelden hebben allemaal een eigen karakter en kunnen gefaseerd ontwikkeld worden. Voor de bomenweide naast de bestaande woonwijk heeft H+N+S landschapsarchitecten in een vervolgstadium het beplantingsplan opgesteld.

Inhoudelijke bijdrage

Voormalig medewerker Astrid Bennink