Energie + kansen

Masterplan Wells Meer

Aan de grens met Duitsland en Nationaal Park de Maasduinen wordt gewerkt aan het ontwikkelen van bijna 400 ha zonne- en windenergie. Op gronden waar nu nog graszoden worden geproduceerd zal in de toekomst een energielandgoed ontstaan waarmee in ruim 50% van het energieverbruik van de gemeente Bergen kan worden voorzien.

Aanleiding

Het gebied Wells Meer kent een rijke historie. Voor de grote ruilverkaveling was het Wells Meer een nat heidegebied. Ten tijde van de ruilverkaveling ontstond landgoed Wells Meer waarvan het huidige Elisenhof en enkele toegangsslagbomen stille getuigen zijn. In de afgelopen decennia is het landgoed op de achtergrond geraakt en kwam de focus te liggen op graszoden productie. Deze locatie biedt de kans het verleden te verenigen met de energievraag van het heden en in de nabije toekomst te komen tot een betekenisvolle plek van en voor Bergen. Bij de ontwikkeling gaat veel aandacht uit naar de historische en de potentiële ecologische waarde dat het gebied en worden inwoners en bedrijven actief betrokken. Zij hebben niet alleen een rol in de ontwikkeling van het project, maar moeten ook van het Energielandgoed kunnen profiteren. Ook andere overheden en belanghebbenden spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het Energielandgoed.

Visie

Het Energielandgoed wordt meer dan alleen een productielocatie voor duurzame energie. Door de omvang van het gebied kunnen we ruimte bieden voor educatie, recreatie en natuur. Het wordt een Energielandgoed waar mensen worden uitgenodigd om te leren, te recreëren en geïnspireerd te raken. Het masterplan geeft ruimte voor experimenten op het gebied van meervoudig ruimtegebruik en staat daarmee aan de wieg voor ontwikkelingen op gebied van duurzame energie elders in Nederland. Door de grootschalige opwekking van duurzame energie op één locatie te concentreren, blijven waardevolle en kwetsbare gebieden zoals Nationaal Park de Maasduinen en het Maasdal gespaard en geven we een enorme kwaliteitsimpuls aan het gebied Wells Meer.

Schematische kaart

Ruimtelijke hoofdstructuur

In het Energielandgoed komen oude en nieuwe landschappelijke kwaliteiten samen. De belangrijkste ruimtelijke structuurdragers zijn de Energieboulevard en het ZonnePark. De Energieboulevard is de hoofdas van het Energielandgoed waar alle belangrijke functies langs liggen en die het gebied ontsluit. Aan de Energieboulevard ligt een aantal innovatievelden waar bijvoorbeeld ruimte is voor nieuwe combinaties van zonnepanelen met landbouw, panelen met geïntegreerde opslag en onderzoek naar de effecten op het bodemleven. Haaks op de Energieboulevard loopt het ZonnePark. Een park waar ruimte is voor natuur, educatie en recreatie en dat extensief wordt gebruikt voor energieopwekking. Het ZonnePark is toegankelijk door middel van wandel- en fietsroutes waardoor zowel natuur en duurzame energieopwekking van dichtbij te beleven zijn. In de zone tussen de huidige Molenbeek en De Maasduinen ontstaat natte natuur waarmee de waterkwaliteit wordt verbeterd en waarin water vastgehouden wordt voor drogere zomers. Binnen dit landschappelijk raamwerk is ruimte voor ontwikkelvelden voor zonne-energie en worden vier windturbines geplaatst.

Masterplan Energielandgoed Wells Meer

Vervolg

Op dinsdag 17 december is het Masterplan voor het Energielandgoed Wells Meer vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment werkt H+N+S Landschapsarchitecten aan de uitwerking tot voorlopig ontwerp.