Dijken + Ruimtelijke kwaliteit

Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Gorinchem-Waardenburg

Wat zijn de huidige kwaliteiten van de dijk en haar omgeving en hoe kunnnen deze met de dijkverbetering behouden en versterkt worden? In deze handreiking zijn de huidige ruimtelijke kwaliteiten in beeld gebracht en zijn ontwerpprincipes opgesteld voor de dijkverbetering.

AANLEIDING

De dijk tussen Gorinchem en Waardenburg voldoet op grote delen niet aan de norm en zal versterkt moeten worden. Deze dijkversterking is een ‘koploperproject’ binnen het nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma. Als onderdeel van de verkenningsfase van het project wordt er een aantal conditionerende onderzoeken uitgevoerd, waaronder een handreiking Ruimtelijke Kwaliteit.

Een deel van het beheer van de dijk brengen we onder bij aangrenzende particuliere gebruikers

De positie van de dijk in het landschap is met de opeenvolgende versterkingen verandert. Bij de komende dijkverbetering bouwen we voort op het verleden en voegen daar een nieuwe laag aan toe. De ambitie is om de herkenbaarheid van de dijk te vergroten en de dijk weer een scherpe grens te laten zijn in het landschap.

Aanpak

Handreiking als integratiekader

Als onderdeel van de verkenningsfase van dit project zijn vier conditionerende onderzoeken uitgevoerd (Mobiliteit, Ecologie, Archeologie en Cultuurhistorie). H+N+S heeft de handreiking ruimtelijke kwaliteit opgesteld, waarin de resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt.

-
-

Gebiedsateliers

De huidige kwaliteiten van het gebied zijn samen met de bewoners en gebruikers van de dijk geïnventariseerd en gewaardeerd. Daarvoor zijn drie ateliers georganiseerd met de klankbordgroep en een excursie.

Resultaat

Herkenbaarheid van de dijk

Lokale kwaliteiten behouden we met maatwerkoplossingen, maar we zetten ook sterker in op de herkenbaarheid van de dijk als geheel. Hiervoor ontwerpen we een continu ‘basis­profiel’ en verbeteren we onduidelijke plekken waar je de dijk soms even ‘kwijt bent’.

De dijk als scherpe grens

De dijk is door de jaren heen steeds hoger en breder geworden. Door de vaak brede steun- en pipingbermen aan te helen op het aangrenzende maaiveld en in gebruik te geven bij private gebruikers wordt het beheer van het waterschap aanzienlijk verkleint en komt het gebruik weer als vanouds dicht op de dijk.

Aandacht voor bijzondere ensembles

Op een aantal plekken zijn bijzondere kwaliteiten aanwezig of liggen juist opgaven om de huidige kwaliteit te verbeteren. Voor deze plekken maken we een integraal ontwerp.