adviseur/projectleider, landschapsarchitect

Lodewijk van Nieuwenhuijze

Lodewijk wil werken in de frontlinie van het vakgebied. In veel van zijn opdrachten zoekt hij oplossingen voor nieuwe problemen of zijn reeds bekende vragen op een innovatieve manier geïnterpreteerd. Daarvoor moet vaak diep worden gedoken in het functioneren van de desbetreffende objecten of sectoren. Lodewijk was één van de bedenkers van het Plan Ooievaar; een vernieuwende visie op natuur- en waterbeheer van de uiterwaarden van onze grote rivieren.

Achtergrond

Lodewijk was tussen 1976 en 1990 werkzaam als landschapsarchitect bij Staatsbosbeheer en als senior landschapsarchitect/plaatsvervangend hoofd van de afdeling landschapsarchitectuur van de Directie Bos- en Landschapsbouw (Ministerie EL&I). In 1990 richtte hij samen met Dick Hamhuis en Dirk Sijmons H+N+S Landschapsarchitecten op, nam in 2015 afscheid als directeur en zet vanaf dat moment zijn werkzaamheden voort als adviseur.

Aandachtsvelden

Een belangrijk deel van de inhoudelijke werkzaamheden van Lodewijk is projectgebonden, veelal in de rol van supervisor of projectleider. Zijn expertise ligt op het vlak van regionale landschapsplanning en landschapsarchitectonische conceptvorming. Veel projecten bewegen zich op het grensvlak van de water-/landplanning op zowel nationaal, regionaal als inrichtingsniveau.

De laatste jaren, vanaf 2010, heeft hij diverse bijdragen geleverd aan het Deltaprogramma en raakt hij steeds meer betrokken bij de uitvoering van grote droge en natte infrastructuurprojecten.

Water + Ruimte

Door zijn ruime ervaring met en kennis over het waterbeheer in Nederland weet hij als landschapsarchitect regelmatig de bestaande uitvoeringspraktijk opnieuw te interpreteren en innovatieve oplossingen aan te reiken. Lodewijk leidde de laatste jaren het project Toekomstperspectieven voor de IJssel-Vechtdelta , de studie MIRT Meerlaagsveiligheid voor het eiland Marken, de Inpassingsvisie Houtribdijk en de Handreiking ruimtelijke kwaliteit Gorinchem – Waardenburg . In de grootstedelijke regio Istanbul in Turkije werkte hij aan de Gebiedsontwikkeling voor het stroomgebied van de rivier de Riva.

Natuur + Ruimte

Natuurlijke processen begrijpen en ze vervolgens ontwerpend inzetten om conflicten met andere gebruikers op te lossen en ecologische winst te boeken. Vanuit deze visie leidde hij de projecten Natuur en recreatie in symbiose, Herontwikkeling Hollandse Hout en op Vlieland werkte hij aan verschillende projecten in opdracht van de gemeente en Staatsbosbeheer.

Uitvoeringsontwerp

De combinatie van ruime ontwerpervaring met grootschalige meervoudige ontwerpvraagstukken en oog voor een zorgvuldig doorgewerkte detaillering vormt een goede basis voor een rol als coördinerend architect van complexe uitvoeringsprojecten. In deze rol heeft hij meegewerkt aan de planrealisatie van het project Ruimte voor de Waal bij Nijmegen , en vanaf 2016 aan het gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum, beide voor de combinatie Dura Vermeer-Ploegam.

Nevenactiviteiten

Als mentor begeleidt Lodewijk regelmatig studenten Landschapsarchitectuur bij hun afstudeerproject.

Meegewerkt aan deze projecten