Ecologie + Economie

Recreatieve-ecologische ontwikkelingen, Vlieland

Voor drie locaties op Vlieland is onderzocht hoe nieuwe ontwikkelingen kunnen bijdragen aan een eiland-specifiek recreatieaanbod, zodat de sfeer van eenvoud en ongedwongenheid wordt behouden en tegelijkertijd de ecologische kwaliteiten worden versterkt.

Aanleiding

In opdracht van Staatsbosbeheer is nagedacht over mogelijkheden om nieuwe recreatieve ontwikkelingen binnen bos en natuurterreinen niet langer als een negatieve inbreuk te beschouwen op de ecologische waarden, maar deze recreatieve ontwikkelingen zo inhoud en vorm te geven dat ze juist leiden tot natuurwinst in combinatie met winst voor de financiële exploitatie en de belevingskwaliteit.

H+N+S heeft inmiddels drie kleine inpassingsvisies voor het eiland gemaakt: een inrichtingsschets voor de uitbreiding van camping Stortemelk, een voorzet voor de beeldkwaliteit voor het nieuwe Badhuys op het strand en een aanzet voor de herinrichting van het Vuurboetsduin.

recreatie kan bijdragen aan ecologische ontwikkelingen op het eiland

Nieuwe recreatieve ontwikkelingen binnen bos en natuurterreinen hoeven niet langer als een negatieve inbreuk op de ecologische waarden beschouwd te worden, als deze ontwikkelingen zo inhoud en vorm worden gegeven dat ze juist leiden tot natuurwinst in combinatie met winst voor de financiële exploitatie en de belevingskwaliteit.

Inrichtingsschets Stortemelk

Resultaat

Inrichtingsschets Stortemelk

In juni 2014 heeft de gemeenteraad van Vlieland het Bestemmingsplan Recreatieve Voorzieningen vastgesteld. Een cruciaal onderdeel van dit plan is de bestemmingswijziging van een bosgebied van 4,8 ha, gelegen tegen camping Stortemelk. Hiermee wordt de ontwikkeling van maximaal 50 eilandlodges mogelijk gemaakt. H+N+S heeft een beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin rekening wordt gehouden met de waarden van ecologie, economie en recreatie en hoe deze elkaar kunnen versterken, zodat Stortemelk een uniek kampeerterrein blijft.

Groeimodel

De ontwikkeling van de lodges op Stortemelk verloopt volgens een groeimodel. Hiervoor zijn inspirerende en uitdagende regels opgesteld met als doel de discussie op gang te houden over de waarde en samenhang van ecologie, economie en recreatie.

Links: schetsontwerp / Rechts: alternatief ontwerp

Badhuys Vlieland

Er zijn plannen om een permanent strandpaviljoen te bouwen. In de huidige plannen wordt niet voldaan aan de beheervoorwaarden van Rijkswaterstaat; de duinvoet dient te allen tijde vrijgehouden te blijven en mag geen blokkade vormen in de sedimentatie- en erosieprocessen in de strand- en duinzone. Door de herbouwlocatie ruim 10m zeewaarts op te schuiven en het gebouw op palen te plaatsen wordt voldaan aan de beheervoorwaarde van Rijkswaterstaat om te kunnen sturen op een duurzame positie van de duinvoet. Zand- en watertransport kan dan ongestoord over het strand tot aan de duinvoet plaatsvinden.

Het gebouw krijgt door de verplaatsing van ruim 10 meter een alzijdig beleefbaar karakter. Vanaf het strand gezien kan onder het gebouw door gekeken worden en is de duinvoet zichtbaar. Het is straks voorstelbaar dat bij extreem hoogwater de golven onder het gebouw doorrollen. Het paviljoen zweeft als het ware boven het strand. Bovendien kan er door de nieuwe situering van het gebouw ruim 500m2 extra natuurontwikkelingsgebied ontstaan.

Vuurboetsduin

Het Vuurboetsduin wordt gedomineerd door een grote hoeveelheid overbodige rasters, waardoor de samenhang van het duin als geheel verloren gaat. Opgave is om het Vuurboetsduin, als hoogste duin van het waddengebied met een geweldig uitzicht, tot een natuurlijke ontspannen wandel en verblijfsomgeving te ontwikkelen. Overbodige rasters  moeten hiervoor worden opgeruimd op zodat meer samenhang ontstaat.

Het gebied rond de vuurtoren wordt beleefbaar als één beheerseenheid. Het gebied bevat een bijzondere centrale enclave die gecontroleerd toegankelijk is. De dienstwoningen van Staatsbosbeheer en de vuurtoren worden opgenomen binnen het “verborgen” binnenraster. Alle overige overbodige rasters worden opgeruimd.

Voor
Na