Brug + Route

Voetgangersbrug Houtribdijk, Trintelhaven

Na afronding van de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit voor de aanpassing en verbetering van de markant vormgegeven Houtribdijk, kwam de vraag wat de ontwerpuitgangspunten voor een voetgangersbrug over de autoweg ter hoogte van de oude werkhaven Trintel kunnen zijn. H+N+S heeft zich over deze vraag gebogen en ontwerpprincipes voor de inpassing van de brug opgesteld.

Aanleiding

Gelijktijdig met de versterking van de Houtribdijk wordt een natuurontwikkelingsproject met een vogelspotplek aan de Markermeerkant ter hoogte van Trintelhaven aangelegd. Om veilig vanaf de parkeerplaats Trintelhaven naar de overkant van de weg te komen is een brug op 5,50 m hoogte boven de weg met bijbehorende stijgpunten nodig. De route moet voor mindervaliden toegankelijk zijn.

Slim gebruik van de kantelkade faciliteert een landschappelijke route

De route voegt zich zo onopvallend mogelijk in het utilitaire dijkenlandschap en heeft een robuuste uitstraling. De route is opgespannen tussen  de laaggelegen parkeerplaats van de haven Trintel en de vogelspotplek, waarbij er slim gebruik wordt gemaakt van de aanwezige hellingen en de kantelkade langs de autoweg.

Aanpak

Het planproces is gestart met een locatieonderzoek naar de juiste positie van de brug. Gedurende het verdere proces is voor de kosten nauw samengewerkt met Royal Haskoning DHV om financieel haalbare uitgangspunten op te stellen. Vondst was het gebruik maken van de kantelkade voor het bereiken van de nodige hoogte van de brug.

Benutten tuimelkade voor de routing vanaf Trintelhaven tot de brug

Resultaat

De route

De route naar de vogelkijkhut op de nieuwe dam in het Markermeer begint bij de  parkeerplaats van de haven Trintel. Bezoekers die met de auto parkeren worden middels een rij bomen naar het beginpunt van het voetpad geleid. De route wordt gemarkeerd met 5 balkons. De balkons fungeren steeds als schakel tussen de verschillende segmenten van de route.

De balkons

Het eerste balkon markeert het beginpunt van de route. Dit balkon fungeert ook als informatiepunt en wordt gecombineerd met een  fietsenstalling. Vanaf het balkon starten twee paden van stelconplaten. Een pad leidt naar het strand aan het IJsselmeer, het andere pad is het begin van de route naar de brug. Na ongeveer 40 meter sluit het pad aan op het bestaande fietspad. Over een lengte van 200 meter delen fietsers en voetgangers hetzelfde pad.

Dwarsdoorsnede van de voetgangersbrug tot Markermeerzijde

Gebruik maken van de dijk

Na 200 meter loopt het stelconpad in de bestaande dijk met een helling van 1:25 omhoog tot de kruin van de kantelkade, eindigend in het tweede balkon. Vanaf dit punt loopt het pad als een boardwalk over het hart van de kruin verder omhoog totdat de nodige hoogte voor de brug bereikt is.

De kunstwerken

De route kent 3 verschillende typen kunstwerken; boardwalk, balkons en de brug, deze zijn alle familie van elkaar. De elementen hebben een eenduidige kleurstelling. Ze zijn zo wit mogelijk. Afhankelijk van het licht bij verschillende weersomstandigheden krijgen de elementen een andere uitstraling.

Boardwalk en balkons 3 en 4

Aan weerszijden van de boardwalk bevindt zich een leuning. De open leuning van de boardwalk aan de  kant van het IJsselmeer is zo vormgegeven dat je erop kan leunen en van het uitzicht op het water kan genieten. De boardwalk heeft een centraal steunpunt. De brug begint bij het derde balkon en loopt via maximaal één steunpunt over de weg naar de overkant en landt op een nieuw grondlichaam. Op dit punt bevindt zich het vierde balkon, deze is iets hoger, heeft een bescheiden dak en fungeert  als baken. Vanaf hier daalt het pad naar de dam.

De dam

Het grondlichaam is aan de oostkant met helmgras beplant en loopt zo glooiend in het strand over. Aan de westkant wordt een opgaande struikenvegetatie toegepast. De beplanting schermt het natuurgebied af. Het pad van stelconplaten loopt door op de dam van stortsteen op een hoogte van +1.15 tot de vogelkijkhut, tevens het laatste balkon. Het stortstenen talud loopt door in het grondlichaam en kan zo voorkomen dat bezoekers makkelijk het natuurgebied in kunnen lopen.