Stad + Land

Handreiking ruimtelijke kwaliteit, gebiedsprofielen Zuid-Holland

Met als doel dat elke ontwikkeling positief zou moeten bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving zijn door de Provincie Zuid-Holland gebiedsprofielen opgesteld, die de huidige kwaliteiten en gewenste ontwikkelrichting weergeven. H+N+S heeft vijf gebiedsprofielen opgesteld.

Aanleiding

De Provincie Zuid-Holland wil graag meer vanuit ruimtelijke kwaliteit sturen op ontwikkelingen en minder vanuit vaste contouren en bestemmingen. Als handreiking richting gemeenten bij het opstellen van structuurvisies, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen zijn hiertoe de gebiedsprofielen opgesteld. Ze vormen een regionale uitwerking van de provinciale kwaliteitskaart uit de Visie Ruimte en Mobiliteit.

Elke ontwikkeling draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving

De gebiedsprofielen beschrijven en verbeelden de landschappelijke waarden, waarmee bij nieuwe ruimtelijke ingrepen rekening moet worden gehouden.  Ze geven antwoord op de vragen: ‘wat is er’, wat speelt er’, wat is waardevol’ en ‘wat willen we daar mee’. Ze herbergen een schat aan informatie en zijn gemakkelijk digitaal voor iedereen te raadplegen.

Aanpak

Vaste opbouw per gebiedsprofiel

Elk gebiedsprofiel kent een vaste opbouw en wordt middels een digitaal portaal ontsloten. De basis wordt gevormd door een aantal thematische kaarten. Per legenda eenheid op de kaart worden de huidige karakteristieken, ontwikkelingen, kwaliteiten en ambities beschreven. Ook wordt aan de hand van drie casussen getoond hoe het gebiedsprofiel in de praktijk gebruikt kan worden.

Samen met de betrokken partijen

De gebiedsprofielen zijn in nauw overleg met betrokken partijen uit het gebied opgesteld. Gezamenlijk is bepaald wat karakteristiek is voor de streek en wat de (gewenste) ruimtelijke kwaliteit is. Hiervoor is een aantal bijeenkomsten en een excursie georganiseerd waarin de kaartlagen met bijbehorende kwaliteiten en ambities zijn besproken en gezamenlijk aan de casussen is gewerkt.

Resultaat

Gebiedsprofiel Duin Horst Weide

Zeer kenmerkend voor Duin Horst en Weide is de opeenvolging van verschillende landschapstypes tussen het Groene Hart en de Kust. Behoud en versterken van deze barcode in landschappelijk, ecologisch en recreatief opzicht en als basis voor nieuwe economische ontwikkelingen staat centraal.

Gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee

Rode draad in het gebiedsprofiel is dat Goeree-Overflakkee een eiland is van contrasten. Men kan de karakteristieke landschappen op de kop, de hals en de romp van het eiland, die de ontstaansgeschiedenis weerspiegelen, duidelijk onderscheiden . De dorpen zijn als compacte, besloten kernen in het weidse polderlandschap zichtbaar. En tot slot is er het zeer kenmerkende contrast tussen water en land en tussen het binnen- en buitendijks gebied.

Gebiedsprofiel Hoeksche Waard

De schoonheid van de Hoeksche Waard zit in de eenvoud waarin een weids en open landschap, een kenmerkend polderpatroon, het reliëf van dijken en kreken en de compacte dorpen de ingrediënten van een leesbaar landschap zijn.

Gebiedsprofiel IJsselmonde

Kenmerkend voor IJsselmonde is de grote dynamiek: de stad is overal voelbaar en nabij. Het gebied is voortdurend in ontwikkeling. Het beter herkenbaar en toegankelijk maken van de waterrand, het verbinden van stad en land en het bouwen aan een robuuste groen-blauwe structuur vormt de basis voor de geformuleerde ambities.

Gebiedsprofiel Bentwoud, Rottemeren, Zuidplas

Een echt gebruikslandschap, dat altijd ten dienste heeft gestaan van de stad. Een maakbaar landschap, strategisch gelegen in de Randstad, dat voortdurend in ontwikkeling is, maar daardoor ook gevoelig is voor versnippering. Er wordt in het gebiedsprofiel ingezet op het versterken van de grote landschappelijke eenheden als kader voor ontwikkeling.

Vervolg

De gebiedsprofielen zijn ontsloten via een digitaal portaal en kunnen door iedereen ingezien en gebruikt worden. Als vervolg op de gebiedsprofielen heeft H+N+S voor de Provincie Zuid-Holland een handreiking opgesteld met voorbeeldprojecten.

Meer over Gebiedsprofielen >

INHOUDELIJKE BIJDRAGE

Voormalig medewerker Marieke Brouwer