meerwaarde + kwaliteit

Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Zonne-energie

De handreiking zonne-energie stimuleert het realiseren van plannen met kwaliteit. Aan de hand van een stappenplan, ontwerpprincipes en praktijkvoorbeelden biedt het document praktische handvatten voor initiatiefnemers en beoordelaars om (samen) tot het goede plan op de goede plek te komen. Door aandacht voor betrokkenheid van de omgeving, meervoudig ruimtegebruik en passend landschapsontwerp te vragen, ontstaat meerwaarde en betekenis.

Aanleiding

Het opwekken van zonne-energie neemt een steeds grotere vlucht en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. De provincie wil het gebruik van zonne-energie actief faciliteren en ondersteunen, maar tegelijkertijd de waardevolle onbebouwde ruimte beschermen. Daarom heeft de provincie in de Omgevingsvisie beleid voor nieuwe initiatieven van zonnevelden buiten bestaand stads- en dorpsgebied geformuleerd. In de handreiking wordt dit beleid nader toegelicht en worden handvatten geboden om tot een zonneveld te komen met hoge ruimtelijke kwaliteit en meerwaarde voor de omgeving.

Voorbeelduitwerking van een fictieve casus in veenweidegebied in combinatie met windenergie

Visie

Ruimtelijke kwaliteit ontstaat niet vanzelf en vraagt om maatwerk, want elke locatie en elk initiatief is specifiek. De provincie daagt initiatiefnemers uit om met kwalitatieve plannen te komen en stuurt op twee aspecten: een passende locatie en een passende inrichting. Multifunctioneel ruimtegebruik, vrijwaren van schaarse open ruimte, de koppeling aan andere ruimtelijke opgaven, goed landschapsontwerp en verankering in de samenleving zijn daarbij cruciale uitgangspunten om tot een goed project te komen.

Het doel: realiseren van plannen met kwaliteit en lokale betekenis

Deze handreiking biedt een werkmethode in de vorm van een stappenplan, geeft richting aan het feitelijk ontwerp met ontwerpprincipes en biedt inspiratie en een hoog ambitieniveau dankzij inspirerende praktijkvoorbeelden.

Voorbeelduitwerking van een fictieve casus in glastuinbouwgebied

aanpak

Het stappenplan doorloopt 5 stappen in een cyclisch proces. In stap 1 wordt het initiatief en de locatiekeuze onderzocht en afgespiegeld aan de provinciale beleidscategorieën. Stap 2 stimuleert om bestaande kwaliteiten en ontwikkelingen in beeld te brengen. In stap 3 wordt de ‘ontwerpopgave’ benoemd op basis van knelpunten en koppelkansen uit de informatie uit de vorige stappen. Stap 4 zet aan om de impact van het initiatief te beoordelen. Stap 5 tot slot, stimuleert een goed inpassingsontwerp aan de hand van algemene en specifieke ontwerpprincipes, praktijkvoorbeelden en fictieve projectcasussen.

Elke locatie is specifiek en heeft eigen kansen en kwaliteiten. De inpassing van een zonneveld zal daarom per landschapstype en per locatie verschillen. Voor een zorgvuldig ontwerp van een zonnepark biedt de handreiking daarom richtinggevende ontwerpprincipes en inspirerende (fictieve) projectcasussen als voorbeelduitwerking. Vier hoofdprincipes zijn altijd van belang:

  • Sluit aan bij de karakteristieken van het gebied
  • Zet altijd in op meervoudig ruimtegebruik en benut koppelkansen
  • Maak randen met kwaliteit
  • Ontwerp een logische opstelling van panelen en bijkomende voorzieningen

Vervolg

De handreiking ruimtelijke kwaliteit zonne-energie is vrij beschikbaar voor initiatiefnemers en beoordelaars.  Het rapport is omgevormd tot interactieve webpagina en beschikbaar via onderstaande link op de website van de provincie Zuid-Holland.

De handreiking op de website van Provincie Zuid-Holland