integraal + participatie

Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam

Het dorp Durgerdam ten noorden van Amsterdam heeft unieke landschappelijke kwaliteiten. Het is beschermd dorpsgezicht, kent een fraaie ligging aan het IJsselmeer en is omgeven door natuur. Het Integraal Ruimtelijk Programma (IRP) is opgesteld in nauwe samenwerking met bewoners, Hoogheemraadschap, Provincie en Gemeente en biedt uitgangspunten voor de verdere uitwerking voor de aanpak van openbare ruimte en dijkversterking in Durgerdam.

aanleiding

Integraal ruimtelijk programma

Het HHNK/Alliantie Markermeerdijken werkt aan een Vergunningsontwerp (VO), dat vastgelegd wordt in het Ontwerp Projectplan Waterwet. Tegelijkertijd werkt de Gemeente Amsterdam aan een inrichtingsplan voor de openbare ruimte en de infrastructuur in Durgerdam. Het Integraal Ruimtelijk Programma van Durgerdam geeft koers aan de verdere uitwerking van de waterveiligheid en inrichting van de openbare ruimte in 2019 en verder. De technische eisen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de actieve rol van bewoners van Durgerdam en de samenwerking met Palmbout Urban Landscapes hebben een volledig pakket aan uitgangspunten opgeleverd met veel aandacht voor de karakteristieke kenmerken van het dorp.

Hoe vang je het unieke karakter van Durgerdam in een paar uitgangspunten?

In het algemeen geldt dat de maatregelen voor de waterveiligheid in de verschillende delen van Durgerdam (westeinde, oosteinde, IJdoorn) in ruimtelijke zin ‘familie’ van elkaar moeten zijn. Grote verschillen in uitvoering en uitstraling moeten worden vermeden. De opbouw van het bestaande profiel per deel moet zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Het afwisselende karakter van de informele zone direct langs de voorgevels is hierbij ook van groot belang.

De huidige dijkprofielen zijn ‘familie’ van elkaar

Aanpak

Het IRP is inhoudelijk integraal opgezet; de uitgangspunten voor de verschillende thema’s (cultuurhistorie, natuur, recreatie, duurzaamheid, verkeer & parkeren, openbare ruimte en waterveiligheid) ‘sporen’ met elkaar en vormen één samenhangend perspectief. Er is in een jaar nauw samengewerkt tussen bewoners, het ontwerpteam, technisch team en overheden. De samenwerking kreeg vorm in ateliers en zelfs een expositie.

Karakteristieke opbouw stoep (c) Palmbout Urban Landscapes

Resultaat

De dijk en openbare ruimte zijn in de uitgangspunten zo beschreven dat in het ontwerp met zorgvuldigheid, maatwerk en precisie recht moet worden gedaan aan de bijzondere kwaliteiten van het ensemble van dorp en dijk. Informeel gebruik van de stoep blijft mogelijk en ook karakteristieke bochten, grillig gevormde rietkragen, steigertjes, coupures en dijktrappen worden zo mogelijk teruggebracht. De continue lijn van de bestaande dijk, de tuimelkade, het dijktalud, inclusief de inrichting en aankleding ervan die over grote lengte een eenheid vormen zijn de basis voor het dijkontwerp.

Voorkeursrichting oosteinde

Vervolg

Op 26 februari is het IRP door de bestuurders van de drie overheden en de bewoners vastgesteld. Met deze uitgangspunten in de hand begint dan het werk aan het concrete ontwerp voor waterveiligheid en openbare ruimte. Tijdens dit proces, dat naar verwachting het hele jaar 2019 in beslag neemt, blijven de overheden in gesprek met het dorp en hun vertegenwoordigers.

Op de website van het HHNK kunt u op de hoogte blijven van de nieuwsberichten omtrent de ontwikkelingen in Durgerdam.