Een landgoed + Drie sferen

Landgoed Vlietvoorde

De ontwikkeling van Vlietvoorde is een volgende stap in de transformatie van het voormalige kassengebied naar een groen en open landschap, waarin woningbouw op een zorgvuldige manier is ingepast. Deze opgave vraagt om een integrale benadering, waarbij een landschappelijke en ecologische kwaliteit wordt gerealiseerd, die is gebaseerd op de historische kenmerken en kwaliteiten van het gebied. Uitgenodigd voor deelname aan de tenderprocedure voor Vlietvoorde Noord en Oost, heeft Plegt-Vos Bouwgroep samen met de bureaus H+N+S Landschapsarchitecten en Ziegler | Branderhorst stedenbouw en architectuur een integrale voorstel gemaakt.

Aanpak

Tussen Vliet en duinen

De bijzondere ligging tussen duinen en Groene Hart maakt het mogelijk met de ontwikkeling van Vlietvoorde bij te dragen aan een goede verbinding tussen deze twee robuuste landschappelijke eenheden, een verbinding die op veel andere plekken niet meer mogelijk is. Een verbinding die een ecologische, recreatieve en landschappelijke betekenis heeft, zowel op de grote schaal als voor de directe omgeving.

Landgoederen als inspiratie

Van oudsher kent het gebied veel buitenplaatsen en landgoederen en geldt het al lange tijd als ‘uitloopgebied’ voor de steden in de omgeving. Met de verdere verstedelijking is deze laatste functie alleen maar belangrijker geworden en naast de ambitie om het gehele gebied toegankelijker te maken ligt er met de ontwikkeling van Vlietvoorde de mogelijkheid dit verder te versterken en concreet te maken. Wij hebben deze riante ligging in de landgoederenzone aangegrepen om Vlietvoorde vorm te geven.

Ruimtelijk concept

Een landgoed ...

Met het landgoed als inspiratie voor Vlietvoorde was de keus snel gemaakt om de gebiedsdelen Noord en Oost als één geheel te beschouwen. Net als ten tijde van Huis Oostbosch ontstaat zo een landschappelijke buitenplaats, die is opgespannen tussen Vliet en lint. Een centraal assenkruis zal toegevoegd worden, die de verschillende onderdelen van het landgoed ordent en de bijzondere elementen aan elkaar koppelt.

Landschappelijk raamwerk

We hebben de kans aangegrepen het centrale groengebied uit het raamwerk, op de locatie van de archeologische resten van Huis Oostbosch, uit te breiden naar het westen. Deze ontwikkelzone krijgt een groen en openbaar karakter en is daarmee feitelijk een uitbreiding van het landschappelijk raamwerk. De voorgestelde ontsluiting van Vlietvoorde Noord en Oost sluit aan op deze ingreep en krijgt de vorm van twee oprijlanen die het centrale groengebied ‘omarmen’.

Verschillende sferen

Dit betekent dat iedereen die in het gebied woont, thuiskomt via het centrale groengebied met de allure van een landgoed, een zeer landschappelijke entree. Door deze hoofdopzet ontstaat een verschil in kwaliteiten en sferen binnen het gebied, waardoor er ook kansen liggen voor verschillende woonmilieus. Concreet is de opgave voor deze deelgebieden het realiseren van woonbebouwing met een maximale footprint van ± 10.000 m2 op ongeveer 5 ha. terrein.

Drie sferen

Landgoed Vlietvoorde

De centrale zone zal niet alleen het meest landschappelijke, maar ook het meest toegankelijke en openbare gebied zijn. Een ensemble van gebouwen –als een hoofdgebouw met bijgebouwen- vormt samen met groene componenten (oprijlanen, boszones, solitaire bomen en boomgroepen in gras, boomgaard) een samenhangend en uitnodigend park. Het ontworpen woonmilieu noemen we Landhuizen.

Venen van Vlietvoorde

De Vlietzone heeft in ruimtelijk opzicht een veel opener karakter met oriëntatie op de Vliet en veel water in de buurt. Door de waterrijke opzet is dit deel minder toegankelijk. Hier is een waterrijk woonmilieu ontworpen onder de naam Venen van Vlietvoorde. De centrale as zorgt voor de gewenste verbinding met het centrale parkdeel en de Vliet.

Hof van Vlietvoorde

Het meest westelijke deelgebied, achter het bestaande lint gelegen, heeft door zijn ligging tegen bosrijke groenzones een meer besloten karakter dan de andere deelgebieden. Hierop is ingespeeld met het voorgestelde woonmilieu: Hof van Vlietvoorde.

Hof van Vlietvoorde :Een leef-woonomgeving van 40 woningen schakelen samen rondom een beschut hofje (© Ziegler|Branderhorst stedenbouw en architectuur)

Vervolg

De opdracht is in het kader van een tenderselectie uiteindelijk gegund aan een andere partij die de laagste prijs had geboden.