Autoweg + Landschap

Landschaps- en beplantingsplan voor de N765 bij Kampen

De N765 biedt als onderdeel van de IJsselroute Ramspolbrug-Deventer een venster op het open zeekleilandschap van Kampereiland. Gedoseerde beplanting voegt ecologische waarde en accenten in het landschap toe.

Aanleiding

De N765 krijgt een onderhoudsbeurt. Dit was voor provincie Overijssel aanleiding om ook de inpas­sing van de weg in de omgeving te verbeteren: zowel in ruimtelijk visueel als ecologisch op­zicht. H+N+S is gevraagd om hier invulling aan te geven in de vorm van een landschapsplan met als uitwerking een beplantingsplan.

Het open zeekleilandschap is optimaal te beleven vanaf de weg. Fragmenten van beplanting langs wegen en oevers geven schaal en diepte

Visie

De weg voegt zich naar het landschap. De be­planting langs de N765 sluit aan bij de verschil­lende landschappelijke deelgebieden die worden doorkruist: bijzondere momenten worden door beplanting geaccentueerd. De beplantingsstruc­turen hebben elk een eigen signatuur, met als overeenkomst een landschappelijke verschij­ningsvorm: ruim opgezet, bestaande uit stoere soorten met grillige vormen. Opgaande beplanting vormt in ecologisch opzicht een belangrijke aanvul­ling op de kruidenvegetatie in de berm.

Aanpak

Bij verschillende stakeholders zijn eerst randvoorwaarden en wensen opgehaald en is het rapport later getoetst. Om goede keuzes te kunnen maken voor de vele bestaande essen en de iepen langs de weg is een kwaliteitsbeoordeling voor de bomen uitgevoerd door Bomenwacht. Tauw is als ecologisch adviseur betrok­ken voor een natuurinclusief wegontwerp. Er is rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van het provinciaal bermbeheer.SmitsRinsma gaf advies over de detailuitwerking en maakte de kostenraming.

Routebeleving van het landschap (zuid-noord)

Resultaat

In de Willem Meyerpolder is het zicht op het open zeekleilandschap bepalend. De zandige bodem komt tot expressie in de bermvegetatie. Langs het Noorddiep markeren markante iepenrijen de buitenbocht van de weg. Een sporadische toef wilgenstruiken geeft een ecologische plus. De kern Kampereiland is in groen gehuld door herplant van de iepenrij. Tot de entree bij Kampen ligt de weg daarna kaal in het landschap. Bij de entree is de houtsingelstructuur beeldbepalend, met doorkijkjes naar landschapskamers en het water. Een regelmatige boomrij met lindes rijgt daarna het rommelige entreegebied aan elkaar.

Beplantingsprincipe langs de N765

Ecologie

De ecologische kwaliteit van de weg wordt verbeterd door:

  • Optimalisatie van het bermbeheer;
  • Ontwikkeling van (nieuwe) ecologische hotspots;
  • Toevoeging van diverse wilgensoorten: versterking van de biotoop Noorddiep.

Het verschralingsbeheer van de bermen wordt voortgezet en geoptimaliseerd. Op de locatie van het gronddepot bij de Ramspolbrug wordt een nieuwe botanische hotspot ontwikkeld. Toevoeging van diverse wilgensoorten zorgt voor verhoging van het stuifmeel- en nectaraanbod en verlenging van de bloeitijd langs het Noorddiep en bij ecologische hotspots.

Vernieuwen beplanting

Bomen vormen een waardevol onderdeel van het landschap. Gezonde bomen kappen is niet van deze tijd. Gebaseerd op de levensverwachting zal bestaande beplanting in verschillende fases worden vernieuwd. Alleen op plekken waar dit een significante verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap oplevert worden enkele gezonde bomen gekapt.

Vervolg

De voorbereidende werkzaamheden voor de verbetering van de weg zijn gestart. Naar verwachting wordt de nieuwe beplanting in november 2020 gerealiseerd: het meest geschikte moment voor nieuwe aanplant.