Associate partner, landschapsarchitect

Marijne Beenhakker

Marijne is senior landschapsarchitect/ projectleider en werkt sinds 2015 bij H+N+S. Marijne kijkt met een poëtische én analytische blik naar het landschap. Eerste ideeën ontstaan vaak al snel, vanuit intuïtie en associatie. Deze worden aangescherpt en verdiept op basis van analyse en ontwerpend onderzoek. Een heldere redeneerlijn en doelgerichte verbeelding brengen alles samen. Marijne werkt graag met integrale blik, door de schalen heen: van visies tot concrete inrichtingsvoorstellen.

Achtergrond

In 2009 maakte Marijne vanuit de kunsten de overstap naar landschapsarchitectuur. Zij rondde de Gerrit Rietveld Academie af in 2003, de Academie van Bouwkunst in 2015. Marijne deed ervaring op bij diverse werkgevers: Buro Lubbers, La4sale en Provincie Noord-Holland. In juli 2023 is Marijne toegetreden als associate partner bij H+N+S.

Aandachtsvelden

Natuur

Marijne heeft bijzondere interesse voor natuurlijke processen en landschapsecologie en de samenhang daarvan met andere functies. Voor het project Uitstraling Duin- en Bollenstreek werden ecologische bermen ontworpen die de aanwezige landschapstypen accentueren. Het project werd geselecteerd voor het Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2022. Natuur- en recreatiewinst voor De Hollandse Hout is een voorstel om de relatie tussen de Oostvaardersplassen en Hollandse Hout te versterken door binnen het bosgebied een slenk aan te leggen. Een slimme ontgrondingsstrategie vormt de financiële motor van het project, dat naast natuurwaarde ook belevingswaarde oplevert.

Water en ruimte

De laatste jaren werkte Marijne aan verschillende projecten gerelateerd aan water. Het denken vanuit het bodem- en watersysteem staat volop in de aandacht: een mooi momentum om hier handen en voeten aan te geven. In samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau HydroLogic is onlangs een uitgebreid ontwerpend onderzoek afgerond naar een Toekomstbestendige Heuvelrug, Gooi- en Vechtstreek. Voor de zuidelijke Heuvelrug werd eerder in opdracht van verschillende gebiedspartners het Ambitiedocument Toekomstbestendige Heuvelrug opgesteld, op basis van onderzoek van HydroLogic. In 2021 is de Watervisie Waterschap Zuiderzeeland gepubliceerd. In 2020 is de bijzondere visie voor Waterlandschap Pauwels afgerond. De stad is in Tilburg ontdekt als schoonwaterbron voor het landschap: een radicale fysieke én mentale omkering met het verleden.

Landscaping en bijzonder erfgoed

Landschapsplan Theemswegtracé is in uitvoering. Met subtiele maar doelgerichte ingrepen is het stoere gebied toegankelijk gemaakt en ecologisch verrijkt. Ontwikkelstrategie Oosterwold deel 2 is een project ‘hors categorie’. De radicale anti-stedenbouw, van MVRDV spreekt tot de verbeelding maar om tal van redenen ontstond niet overal het gewenste resultaat. De opgave was om vanuit het gedachtengoed van Oosterwold deel 1, met inachtneming van de geleerde lessen, gebiedsspecifieke omstandigheden en actuele opgaven de kansrijke strategieën voor deel 2 te verkennen.

Projecten op het gebied van Bijzonder Erfgoed passen bij een poëtische kijk. Tegelijkertijd ligt er in dit domein een opgave voor duurzame instandhouding: kosten voor beheer en onderhoud zijn vaak moeilijk op te brengen. Voor H+N+S maakte Marijne vanuit deze insteek een aantal gebiedsvisies. Het project Hollands Buiten is een uitgebreide visie op de toekomst van landgoederen en buitens in provincie Zuid-Holland. Het ambitiedocument Landgoederenzone Rijswijk laat zien hoe toekomstige plannen in het gebied kunnen bijdragen aan cultuurhistorische, natuur- en recreatieve waarde. Kleinschaliger projecten op het gebied van erfgoed waar Marijne aan werkte zijn De Tuinen van Hoogerlust en Landgoed Horssen.

Energie en ruimte

Samen met Stichting Probos maakte Marijne deel uit van het H+N+S team dat de workshops Biomassateelt als ontwerpopgave begeleidde. In augustus 2016 verscheen een publicatie van Probos. Later volgde een Masterclass Functioneel Landschap in samenwerking met ZLTO.

Inpassing grootschalige infrastructuur

Tenderontwerp Zeesluis Terneuzen laat zien hoe de nieuwe sluis kan bijdragen aan de publieke ruimte van Terneuzen als aantrekkelijke schakel tussen stad en buitengebied. Bij het tenderontwerp voor ‘Sluis Eefde’ werd de aanleg van een nieuwe sluis aangegrepen om het sluiscomplex als geheel te verbeteren en de schoonheid van het monumentale, bestaande complex tot zijn recht te laten komen. Het Landschapsplan ViA15 is een grootschalig, complex project met verschillende partijen en belangen en ecologie en landschapsbeleving als hoofdmotieven.

Nevenactiviteiten

Als één van de betrokkenen van H+N+S bij het netwerk Natuurpro zet Marijne zich in voor een natuurlijke leefomgeving. Sinds 2020 is zij lid van de Welstands- en Monumentencommissie van gemeente Leidschendam-Voorburg. Verder schreef Marijne samen met collega’s een bijdrage aan het magazine SPOOL, over de rol van tijd tekenen in het ontwerpproces. Voor de Academie van Bouwkunst beoordeelt zij (samen met anderen) praktijkportfolio’s.