Vergroenen + Ontmoetings-plek

Herinrichting Dumonplein Brussel

Het Dumonplein in Brussel is in de loop der tijd sleets geworden en gedegradeerd tot parkeerplaats. H+N+S maakte samen met Artgineering het winnende ontwerp voor het plein, waarbij het plein als ontmoetingsplek werd hersteld, met een groener karakter dan in de huidige situatie.

Aanleiding

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe is van plan om het Dumonplein en (delen van) de aanliggende straten opnieuw in te richten. De huidige inrichting stamt uit 1984 en is in de loop van de tijd ‘sleets’ geworden. Het verkeer is in de afgelopen decennia toegenomen en inmiddels wordt het plein, als er geen markt is, vooral als parkeerplaats gebruikt. De Vlaams Bouwmeester schreef hiervoor een ontwerpcompetie uit, waar H+N+S ism Argineering het winnend ontwerp voor maakte.

Middelpunt van de wijk

Het plein zal weer zijn betekenis als ontmoetingsplek, met een groener karakter, krijgen. Een kwaliteit die beter past bij het ‘middelpunt van het handelscentrum van de wijk Stokkel’ dan het huidige plein. Belangrijkste uitgangspunten daarbij waren het behoud van de goede bereikbaarheid van de winkels, behoud van het dubbele tramspoor en de bushalte en dat het parkeren van het plein verdwijnt.

Vroeger was de ovaalvorm van het plein herkenbaar door de leegte en de tram

Het tramtracé en de verkeerscirculatie worden zoveel mogelijk behouden. De door de tramlus gevormde ovaal is een sterke en karakteristieke vorm, die van oudsher kenmerkend is voor het Dumonplein. Door het toepassen van een gemengd profiel voor tram en auto’s op één tracé rond het plein wordt meer ruimte gecreëerd voor voetgangers en fietsers. Het binnenplein wordt een verblijfsplein en ontmoetingsplek met volop ruimte voor incidenteel gebruik (markt, kermis, kerstmarkt).

Aanpak

Het initiele ontwerp voor het Dumontplein is gemaakt in het kader van een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester in 2013, dat H+N+S met Artgineering won. Met dit ontwerp als basis is vervolgens samen met de gemeente het gesprek met ondernemers en bewoners aangegaan. Op basis van deze gesprekken is het plan verder uitgewerkt. Op deze projectpagina worden de resultaten van het ontwerp uit 2013 getoond.

Ovaalvormig plein

De door de tramlus gevormde kenmerkende ovale vorm wordt in het voorstel omarmd en als vorm benadrukt door de toevoeging van een brede betonnen rand. Hierdoor ontstaat een binnenpelin en een buitenplein. Binnenplein en buitenplein worden ieder op hun eigen manier vormgegeven en kennen hun eigen gebruik. Het binnenplein wordt een verblijfsplein en ontmoetingsplek met ruimte voor incidenteel gebruik. Het buitenplein leidt alle verkeersstromen in goede banen.

Resultaat

Binnenplein

De brede ovalen rand van lichtgekleurde beton geeft het binnenplein vorm. Aan de rechte zijden van het plein ligt de rand op maaiveld, waardoor een goede verbinding ontstaat met de winkels. In de bochten krijgt de betonnen rand een ‘verbijzondering’. In de bocht aan de noordzijde wordt de rand ‘opgetild’ tot een luifel met kiosk en een lange gebogen bank. In de bocht aan de zuidzijde wordt de rand verbreed tot een verblijfsplek met bomen. Het middendeel blijft open en leeg.

Buitenplein

Het buitenplein sluit naadloos aan op de omgeving. De zones, die tegen de winkelgevels zijn gelegen worden ingericht als multifunctionele trottoirs met ruimte voor voetgangers, fietsers, (fiets)parkeren en bomen. Op deze stoepen wordt een systeem van kort parkeren geïntroduceerd.

Plankaart Dumonplein

kort parkeren

Langs de winkels stellen we ‘kort parkeren’ voor, waardoor een snellere roulatie van auto’s ontstaat. Omdat op deze manier efficiënter gebruik wordt gemaakt van de parkeervoorziening kan ook met minder plaatsen de bereikbaarheid van de winkels op peil worden gehouden. In de Baron Albert d’Huartlaan wordt een flexibel systeem voorgesteld, waar soms geparkeerd wordt, maar dat op andere momenten geschikt is voor de markt of recreatief gebruik.

monumentale groenstructuur

De bomenstructuren van de zuidelijk aangrenzende straten karakteriseren de zuidelijke omgeving van het plein. Voorgesteld wordt het zuidelijke deel van het plein, in het verlengde van deze straten, een stevige beplanting mee te geven, waardoor de groenstructuur gecontinueerd wordt.

Aangrenzende straten

De Baron Albert d’Huartlaan vormt een duidelijk onderdeel van het buitenplein. Het profiel wordt vereenvoudigd. De middenzone van de lan kan zo gebruikt worden als markt, parkeervoorziening of als wandel- en fietsboulevard. De bomenrijen tussen de parkeervakken worden zover mogelijk doorgetrokken tot aan het Dumonplein. De overige aangrenzende straten sluiten zoveel mogelijk aan op het buitenplein.